A Point Of Agreements For Protection And Developing Turkish Language

Faruk GÜRBÜZ
2008 Turkish Studies  
ÖZET Türk dilini korumak ve geliştirmek için, mutlaka mutabakat noktalarımız olmalıdır. Teferruatta bazı görüş farklılıklarımız olsa da, dilin hayatiyeti noktasında aynı dili konuşanlar mutlaka ittifak etmek mecburiyetindedirler. Bu ittifak noktaları da aklî ve ilmî olmalıdır. Bu noktalarda mutabakat sağlandığı takdirde, tabiî bir müessese olan dil, hiç şüphesiz yaşayıp sağlıklı bir istikamette gelişme gösterecektir. Đşte biz bu makalemizde Türk dilini koruma ve geliştirme noktasında her
more » ... ktasında her aklıselim ve hissiselim dil âliminin mutabakat edeceği aklî ve ilmî bazı prensipleri göstermeğe çalıştık. Bu mutabakat noktalarını da, dilin mimarîsini korumak, dilin musikisini korumak, tabii eleme ve kabullere dokunmamak ve tasfiyeciliğe karşı durmak şeklinde belirledik. Onun tabii vasfına dokunmamanın en doğru yol olduğu kanaatine vardık. Çünkü dil canlı bir müessesedir; canlı, cevval bir ırmaktır. Bir ırmak aktıkça durulur; denizlere doğru akarken, çayları, dereleri ve yağmur sularını topladıkça da gürleşir. ABSTRACT We must have same points of agreement for protecting and developing Turkish language. In details, we may be have some disagreements but about the life of language, the speakers of the same language must have some point of agreement. But these points of agreement must be reasonable and scientific. If at these points the agreements are made language lives in health and safety and it will develop on the straight direction. We, in this article, worked to gesture some principles that every intelligent and sensitive linguist will agree with them. These points of agreement are the protection of structure, syntax and phonetic of language and protecting of foreign vocabulary that they have been our language words since a lot of time, and to answer with refuse elimination foreign word that we accepted and employed, approved, adopted. We believe that nobody mustn't touch its natural features. Because language is lively phenomenon. It is a vivid and active river. A river if flows will be clear and as it flows to the sea, it collects small streams and then will be abundant.
doi:10.7827/turkishstudies.304 fatcat:5tw5vtwtrrblpkjxooy325zdv4