Could There Be a Possible Link Between Vitiligo and Fibromyalgia Syndrome?

Ayhan Aşkın, Ayten Özkan, Seciye Eda Bıyıklı, Aliye Tosun
2018 Turk Dermatoloji Dergisi  
Objective: In this study, it was aimed to determine the frequency of Fibromyalgia syndrome (FMS) in vitiligo patients and to evaluate its relation with clinical parameters. Methods: Thirty-five generalized vitiligo patients and 45 sex-and age-matched healthy controls were included in the study. Participant's demographic and clinical characteristics were determined. All participants were questioned in detail from the point of symptoms and signs of FMS. Clinical and functional evaluations were
more » ... evaluations were performed with Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ), Vitiligo Area Scoring Index (VASI), Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), visual analogue scale and hospital anxiety and depression scales (HADS). Results: Vitiligo patients' fatigue, depression, anxiety and sleep quality scores were significantly higher (p<0.05). The frequency of FMS was significantly high in patients with vitiligo than in controls (34.3% vs 11.1%, p=0.015). The vitiligo patients with FMS had higher pain, fatigue, stiffness, FIQ, VASI, HADS and PSQI scores (p<0.05). Significant correlations were obtained between vitiligo severity and clinical parameters. FIQ, VASI, HADS and PSQI scores were detected as an important indicator which a sign of the presence of FMS in vitiligo patients. Conclusion: This study revealed that the frequency of FMS was significantly higher in patients with vitiligo. While the presence of FMS deteriorates the psychological state and sleep quality in vitiligo patients, it also exacerbates the severity of the disease. Therefore, clinicians should be aware of the FMS, which can worsen the clinical and functional status on vitiligo patients. Amaç: Bu çalışmada vitiligo hastalarında Fibromiyalji sendromu (FMS) sıklığını belirlemek ve klinik parametreler ile ilişkisini değerlendirmek amaçlanmıştır. Yöntemler: Çalışmaya 35 jeneralize vitiligo hastası ve 45 yaş-cinsiyet uyumlu sağlıklı kontrol alınmıştır. Katılımcıların demografik ve klinik karakteristikleri belirlenmiştir. Tüm katılımcılar FMS'nin semptom ve belirtileri yönünden ayrıntılı olarak sorgulanmıştır. Klinik ve fonksiyonel değerlendirmeler Fibromiyalji Etki Anketi (FIQ), Vitiligo Alan Skorlama İndeksi (VASI), Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PSQI), görsel analog skala ve hastane anksiyete ve depresyon skalası (HADS) ile yapılmıştır. Bulgular: Vitiligo hastalarının yorgunluk, depresyon-anksiyete ve uyku skorları anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,05). FMS sıklığı vitiligo hastalarında kontrollere göre anlamlı yüksekti (%34,3 vs %11,1, p=0,015). FMS'li vitiligo hastaları daha yüksek ağrı, yorgunluk, tutukluk, FIQ, VASI, HADS ve PSQI skorlarına sahipti (p<0,05). Vitiligo şiddeti ile klinik parametreler arasında anlamlı kolerasyon vardı. FIQ, VASI, HADS ve PSQI skorları, vitiligo hastalarında FMS varlığını işaret eden önemli belirteçler olarak saptandı. Sonuç: Bu çalışmada vitiligo hastalarında FMS sıklığı anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Ayrıca, FMS varlığı vitiligo hastalarında psikolojik durum ve uyku kalitesini bozduğu gibi ek olarak hastalığın şiddetini de kötüleştirmektedir. Bu nedenle, klinisyenler vitiligo hastalarının klinik ve fonksiyonel durumunu kötüleştirebilen FMS'nin farkında olmalıdırlar.
doi:10.4274/tdd.3611 fatcat:iflfqx2lwzhqtbk3lzckjvpp2e