Handels-overzigten, 1881

1882 De Economist  
iker. De steeds afnemende omv,~ng der in-en uitvoeren --zeggen de H.H. Bloemen & Gebhard te Amsterdam --en de zoo in a,lle opzlehten gewijzigde t.oestandeu v~n ouzen Suikerh~ndel, verminderen niet alleen her belang van een jaarlijkseh overzieht, maa.r noodzaken tevens tot eene meet dan gewoue beknoptheid in onze mededeelingen. u daaruit dat wij ons her meest moeten bepalen tot her opgeven van eijfers, die van algeroeenen teruggang iu de handelsbeweging getnigen, niet minder zijn deze gesehikt
more » ... ijn deze gesehikt om eene weemoedige herinnering op te wekken aa.n de vroegere grootheid van onze Koloniale suikerma.rkt. De ondersLaande stati~tiek en de ervariugen der la,atste jareu bevest,igen dit zoo geheel, dat heg overbodig kr.n geaeht worden opnieuw de algemeen bekende en reeds zoo dikwerf aaugewezen oorz"ken daarva~ ~,e herhalen, teminder doeRreffend, om&~t he~ verloren h~rndelsterrein veer ons ~Lrtikel toeh wel nooi~ in w'oegeren omvang herkregen zal kuuucn worden. Bovendie~t heeft onze suikermarkt niet meer her aantrekkelijke van vroeger, want naa,rmate her aauta,1 van onze raffinaderijen, zooals iu her vorige en ook in dit j;t~lr he~ gevaI was, vermindert en door her bijna uitshitend verbruik wrn beetwortelsuiker, hetpbmtselijk d~bouehg veer koloninle suiker zoo beperkt is geworden, worden de dlreete toevoeren van de koloui~n ook meer en meet a, an onze markt onttrokken en onze uitvoerhandel naar her Noorden, Belgifi en a,udere landen, nu geheel afhankelijk gema:tkt wm de iudireete irlvoeren, die van t, ijd to~ tijd door enkele van de veer he~ Kauaal bestemde ladingen tot ous komen. Kan d~t in a lgemeeneu ziu a.ls toeliehting gelden van de geriuge eijfers die onze in-en uitvoeren van koloniale suiker weder in her a fgeloopen jaar ,anwijzen, toch zal her noodig zijn daarbij op te merken, dat de d~mrvoor in plaints gekomen invoer en de binnenhmdsehe produetie van beetwortelsuiker, hoewel bevredigend veer de behoeften v;tn ouze overgebleven ratfiuaderijen, weinig vergoeding geven veer de veelzijdige nadeelen die door bovengemeld gemis aan onze seheepvaart en andere handelsbelangen in de httere jarea zijn teweeg gebracht. De daarv,n meer en meet gebleken ma~rr nu te laat erkendc invloed op de riehting eu de uitkomsteu van den algemeenen suikerhandel, zal door de onderstaaude mededeelingen, maar vooral door de eijfers die wij daaraan laten voorafgaan, bevestigd worden en ~mnwijzing geven hoeveel onze suikermarkt, door den sueeessieven teruggangin de direete aanvoeren van' Sara, in omvang en voordeel wul haren vroegeren invloed verloren heeff. Op de bier w,lgeude, me~ elkander in nauw verbaud staa,nde opgaveu' vestigen wij alzoo uwe aandach~ en wel in de eerste plaats op de algemeene sta, tistiek der in-eu ui~voeren van ruwe eu geraflineerde suiker,
doi:10.1007/bf02218342 fatcat:l2kz4hepbzer7nzv2y3h6xra2i