Earthquakes in the Dnieper-Donets aulakogen

V. Kutas, Yu. Andrushchenko, V. Omelchenko, A. Lyashchuk, I. Kalitova
2017 Geofizicheskiy Zhurnal  
2 Ãëàâíûé öåíòð ñïåöèàëüíîãî êîíòðîëÿ ÃÊÀ Óêðàèíû, ïãò. Ãîðîäîê , Óêðàèíà Ïîñòóïèëà 22 ìàÿ 2015 ã. Ïðåäñòàâëåíî ÷ëåíîì ðåäêîëëåãèè À . Â. Êåíäçåðîé Íàâåäåíî ðåçóëüòàòè àíàë³çó õâèëüîâî¿ êàðòèíè ³ ñïåêòðîãðàì ñåéñì³÷íèõ ïîä³é ó Äí³ïðîâñüêî-Äîíåöüêîìó àâëàêîãåí³, çàðåºñòðîâàíèõ ãðóïîþ ñòàíö³é Ãîëîâíîãî öåíòðó ñïåö³àëüíîãî êîíòðîëþ ÄÊÀÓ. Âîãíèùà çåìëåòðóñ³â ç ìàãí³òóäîþ mb = 3,0; 4,5 çíàõîäÿòüñÿ íà ãëèáèí³ 310 êì íà ìåae³ çîí ãðàáåíó öåíòðàëüíî¿ ³ ï³âäåííî¿ ïðèáîðòîâî¿ ïîáëèçó ì. Ïîëòàâà ³ íà
more » ... . Ïîëòàâà ³ íà ï³âí³÷íîìó êðàéîâîìó ðîçëîì³ ïîáëèçó ì. Ëåáåäèí Ñóìñüêî¿ îáë. Ðîçãëÿíóòî çâÿçîê ëîêàëüíî¿ ñåéñì³÷íîñò³ ç îñîáëèâîñòÿìè áóäîâè çåìíî¿ êîðè â öèõ ðàéîíàõ àâëàêîãåíó, âñòàíîâëåíèìè çà ãåîëîãî-ãåîô³çè÷íèìè äàíèìè. Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ëîêàëüíà ñåéñì³÷í³ñòü, ïðîìèñëîâ³ âèáóõè, åï³öåíòðè çåìëåòðóñ³â. Earthquakes in the Dnieper-Donets aulakogen A. I. Lyashchuk, I. A. Kalitova, 2015 Results of analysis of the wave pattern and spectrograms of seismic events in the Dnieper-Donets aulakogen registered by a group of stations of the Main center for special control of ÃÊÀÓ have been presented. The sources of the earthquakes with magnitude mb = 3,0; 4,5 are situated at a depth of 310 km at the boundary of graben zones: the central zone and the southern one adjacent to the edge near Poltava city and also on the northern fault near Lebedyn city of Sumy district. Relationship of local seismicity and special features of the earth crust structure in these areas of aulakogen revealed according to geological-geophysical data has been considered.
doi:10.24028/gzh.0203-3100.v37i5.2015.111156 fatcat:bpgzwbvnvjdtpigurkk76g5sau