Craig A. EVANS, H. Daniel ZACHARIAS (red.), "What Does the Scripture Say?" Studies in the Function of Scripture in Early Judaism and Christianity, Vol. 1, The Synoptic Gospels, Library of New Testament Studies 469, T&T Clark, London-New York 2012, ss

Bartosz Adamczewski
2021 Collectanea Theologica  
RECENZJE stycznym. Zbieżności te są ewidentne w następujących tematach: teologia ziemi, kult ofiarniczy oraz mesjanizm. Autor z dużą erudycja posługuje się stosowaną wcześniej procedurą badawczą, zestawiając intertekstualne odniesienia tych tematów u Malachiasza i w księgach dzieła deuteronomistycznego. Analizy te każdorazowo poprzedza syntetycznym ukazaniem, jak dany temat teologiczny funkcjonuje w całej Biblii. Jako dojrzały egzegeta ks. Dogondke jest świadom, że przeprowadzone przez niego
more » ... lizy nie są wyczerpujące. W konkluzji wskazuje dalsze kierunki badawcze innych tematów teologicznych (Reszta Izraela, kapłaństwo, dzień Pana), których intertekstualna analiza dałaby kolejne argumenty na potwierdzenie bronionej w monografii tezy o deuteronomistycznym charakterze Księgi Malachiasza. Podsumowując całość oceny pracy egzegetycznej dokonanej przez autora tej monografii, trzeba wyrazić uznanie dla jego wysokich zdolności analitycznych połączonych z umiejętnością syntetycznej sprawozdawczości. Jak już wcześniej wspominałem, język przekazu jest bardzo komunikatywny, co sprawia, że książka ta powinna znaleźć szerokie grono czytelników, także tych, którym Stary Testament jest mało znany. Janusz Kręcidło MS, Warszawa Craig A. EVANS, H. Daniel ZACHARIAS (red.), "What Does the Scriptiire Say?" Studies in the Function of Scripture in Early Judaism and Christianity, Vol. 1, The Synoptic Gospels, Library of New Testament Studies 469, T&T Clark, London-New York 2012, ss. XX + 260.
doi:10.21697/ct.2014.84.3.12 fatcat:hvgzui6dhfcvvebk3shgw4qqjq