Biological Assessment of Water Quality: Ecological Status of Three Aegean Reservoirs Based on Phytoplankton Metrics

ABUZER ÇELEKLİ, Assane Anabi Toudjani, Hacı Ömer LEKESİZ, Seda KAYHAN, Tolga ÇETİN
2018 Turkish Journal of Water Science and Management  
Assessing freshwater quality is getting more important since the implementation of the European Union Water Framework Directive. In the present study, the water quality of three reservoirs of the North Aegean basin of Turkey was assessed using Mediterranean Phytoplankton Trophic Index and Phytoplankton Trophic Index. Data were collected seasonally between summer 2014 and summer 2015 from three reservoirs. The reservoirs showed alkaline waters. The highest nutrients values of TP (203.5 µg L -1 )
more » ... TP (203.5 µg L -1 ) at Bayramiç Reservoir and TN (1012.0 µg L -1 ) at Sevişler Reservoir were recorded. A total of 120 species were recorded and mostly represented by Bacillariophyta. The relationship between phytoplankton species and environmental variables was examined using multivariate analyses. The phytoplankton composition and distribution were governed by environmental variables. The most important structuring factors were total phosphorus, orthophosphate, total kjeldahl nitrogen, biological oxygen demand, total organic carbon, and temperature. The first two CCA axes explained 31% of cumulative percentage variance of species data with 97.7% between species-environment correlations, the situation which was also confirmed the Monte Carlo test (p= 0.002, F = 1.157). Med-PTI indicated good quality waters for Ayvacık and Bayramiç Reservoirs, while Sevişler Reservoir had a moderate water quality. Based on the PTI, the waters of the Bayramiç and Sevişler Reservoirs were classified as or moderate ecological status, while Ayvacık Reservoir indicated a good water quality. From these results, the Med-PTI and the PTI seem to be appropriate metrics for assessing the water quality of the reservoirs in the North Aegean River Basin. Öz Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi'nin uygulanmasıyla birlikte su kalitesinin değerlendirilmesi büyük önem kazanmıştır. Bu çalışmada, Türkiye'nin Kuzey Ege Havzası'nda bulunan üç barajın su kalitesi Akdeniz Fitoplankton Trofik İndeksi ve Fitoplankton Trofik İndeksi kullanılarak değerlendirilmiştir. Veriler üç barajdan 2014 ve 2015 yaz dönemi arasında mevsimsel olarak toplanmıştır. Üç baraj alkali su özelliği göstermiştir. En yüksek nutrient değerleri olarak TP (203,5 µg L -1 ) Bayramiç Baraj Gölü'nde ve TN (1012,0 µg L -1 ) Sevişler Barajı'nde kaydedilmiştir. Toplamda 120 tür teşhis edilmiş ve türlerin çoğunluğu Bacillariophyta ile temsil edilmiştir. Fitoplankton türleri ve çevresel değişkenler arasındaki ilişki multivaryete analizler ile incelenmiştir. Fitoplankton kompozisyonu ve dağılımını çevresel değişkenler yönetmiştir. Toplam fosfor, ortofosfat, toplam Kjeldahl azotu, biyolojik oksijen ihtiyacı, toplam organik karbon ve sıcaklık en önemli faktörler olmuştur. İlk iki CCA ekseni tür verisinin %31 kümülatif yüzde varyansının %97,7 tür-çevre korelasyonu ile açıklamış ve durum Monte Carlo testi (p= 0,002 ve F = 1,157) ile doğrulanmıştır. Med-PTI, Ayvacık ve Bayramiç Barajları için iyi su kalitesini gösterirken Sevişler Barajı'nı orta su kalitesinde indike etmiştir. PTI'ye göre Bayramiç ve Sevişler Barajları orta ekolojik durumda sınıflandırılmışken Ayvacık Barajı iyi su kalitesinde indike edilmiştir. Sonuçlara göre, Med-PTI ve PTI'nin Kuzey Ege Havzası'nda bulunan barajların su kalitesinin değerlendirilmesinde uygun metrikler olduğu görülmüştür.
doi:10.31807/tjwsm.363608 fatcat:7xsfjgk55fbt3pgupzujlxvwly