Deepened cellular/subcellular interface penetration and enhanced antitumor efficacy of cyclic peptidic ligand-decorated accelerating active targeted nanomedicines

Nian-Qiu Shi, Yan Li, Yong Zhang, Zheng-Qiang Li, Xian-Rong Qi
2018 International Journal of Nanomedicine  
doi:10.2147/ijn.s172556 fatcat:nvvnvppq5nawhp3j3uhfbw6urq