TÜKETİCİ ŞÜPHECİLİĞİNDE ETNOSENTRİZM ETKİSİ

Uğur UĞUR, Sevtap SARIOĞLU UĞUR
2019 Business And Management Studies An International Journal  
Araştırmada, tüketici etnosentrizmi ile tüketici şüpheciliği arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada ayrıca etnosentrizm ve şüphecilik eğilimlerinin demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gemerek Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören 189 öğrenci üzerinde gerçekleştirilen araştırmanın verileri anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmada, frekans analizi, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans, korelasyon ve regresyon
more » ... syon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, şüphecilik ve etnosentrizm eğilimi cinsiyete göre farklılık göstermezken, şüphecilik eğilimi yaşa göre, etnosentrizm eğilimi ise gelire göre farklılaşmaktadır. Tüketici etnosentrizmi ile tüketici şüpheciliği arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki mevcut olup ve tüketici etnosentrizmi yükseldikçe tüketici şüpheciliği de yükselmektedir. Araştırma sonuçları, işletmelerin, reklam ile amaçladıkları başarıya ulaşmalarında, reklamı planlaması aşamasında etnosentrizm etkisini dikkate alalarının önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
doi:10.15295/bmij.v7i3.1223 fatcat:x622rglvpzfj7ffjh64cjt546y