Cryopreservation of Plasmodia with Malaria Models and Establishment of a Cryobank

Ahmet Ozbilgin, Ipek Ostan, Tuba Tabak, Kamil Asar
2010 Turkish Journal of Parasitology  
ÖZET Amaç: Kriyoprezervasyon basit olarak dondurarak saklama olup amacı, gerekli olduğunda donmuş hücreleri ısıtarak canlılıklarını, fonksiyonlarını ve antijenik yapılarını bozmadan tekrar elde etmektir. Yöntemler: Bu çalışmada Plasmodium yoelii ve Plasmodium berghei ile enfekte farelerden elde edilen ve %20 oranında parasitemisi bulunan eritrositlere koruyucu olarak son konsantrasyonu %15 olacak şekilde dimetil sülfoksid (DMSO) eklenmiştir. Her iki Plasmodium türünün bulunduğu tüpler sırasıyla
more » ... ğu tüpler sırasıyla oda ısısında 10 dakika, +4ºC de 30 dakika, -20ºC de 90 dakika tutulduktan sonra -80ºC de korunmuşlardır. Bir kısmı burada bırakılırken bir kısmı da -80ºC de 3 saat bekletildikten sonra -196ºC lik sıvı azot tankına kaldırılmıştır. Altı ay boyunca ayda bir her saklama grubundan alınan örnekler 37ºC' lik su banyosunda hızla çözdürülmüş ve eritrosit süspansiyonları farelere intravenöz olarak verilerek parazitemi takip edilmiştir. Bulgular: Enfekte eritrositlerde bulunan P. yoelii ve P. berghei'nin -80ºC ve -196ºC'lik sıcaklıklarda. 1. aydan 6. aya kadar ayni oranda canlılıklarını ve virülanslarını koruyarak farelerde enfeksiyon oluşturabildikleri saptanmıştır. Sonuç: P. yoelii ve P. berghei'nin eritrosit formlarının dondurularak başarı ile saklanmasının mümkün olabileceği görülmüştür. Bu da Plasmodium ve diğer parazit suşlarının saklanması için kriyobankaların kurulabileceğini ve bunun birçok avantajı beraberinde getirebileceğini düşündürmektedir. (Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 146-51) Anahtar Sözcükler: Sıtma, Plasmodium yoelii, Plasmodium berghei, kriyoprezervasyon Geliş Tarihi: 28.07.2010 ABSTRACT Objective: Cryopreservation is simply a method of keeping living cells frozen with the chance of regaining cellular viability, functions and antigenic structures whenever required, after heating. Methods: In the present study, dimethyl sulphoxide (DMSO) was mixed with the red blood cells having 20% of parasitemia obtained from the mice infected with Plasmodium yoelii and Plasmodium berghei at a fi nal concentration of 15%. For cryopreservation: both test tubes containing each Plasmodium species were kept 10 minutes at room temperature, 30 minutes at +4ºC, 90 minutes at -20ºC and fi nally at -80ºC. Some were left at this temperature, while some were transferred into the liquid nitrogen tank at -196ºC after being left at -80ºC for three hours. Results: Our observations and assessments demonstrated that both P. yoelii and P. berghei might keep their viability and virulence at -80ºC and -196ºC between the fi rst and the sixth months of cryopreservation. Conclusion: It can be concluded that the cryopreservation of P. yoelii and P. berghei at -80ºC and -196ºC are successful, indicating the advantage of the establishment of parasite cryobanks in research laboratories. (Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 146-51)
doi:10.5152/tpd.2010.01 pmid:21391181 fatcat:m4gny7gq5ngvdhnp3mpke3fyai