The legal status of Co-Authors of the audiovisual work
Zarys sytuacji prawnej współtwórcy utworu audiowizualnego

Blanka Bułacz
2019 Acta Iuris Stetinensis  
Streszczenie Ze względu na specyfikę utworu audiowizualnego, łączącego w sobie wiele gatunków twórczości, powstają wątpliwości związane z ustaleniem grona jego współtwórców. O ile sytuacja prawna reżysera, operatora obrazu, twórcy adaptacji utworu literackiego, twórcy stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych lub słowno--muzycznych oraz twórcy scenariusza wynika bezpośrednio z treści ustawy, o tyle sytuacja pozostałych podmiotów zaangażowanych w produkcję utworu audiowizualnego
more » ... ru audiowizualnego nie została wprost uregulowana przez polskiego ustawodawcę. Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie wypracowanych przez doktrynę i orzecznictwo przesłanek, których spełnienie jest niezbędne, aby nadać danej osobie status współtwórcy utworu audiowizualnego, oraz przedstawienie uprawnień przysługujących jej z tego tytułu. Słowa kluczowe: utwór audiowizualny, współtwórcy utworu audiowizualnego, prawo autorskie Wprowadzenie Wraz z rozwojem technologicznym i rosnącą popularnością kinematografii trudniejsze stało się ustalenie, kogo należy uznać za współtwórcę utworu audio-1 M. Gromotowicz, Twórcy utworu audiowizualnego, w: Utwór audiowizualny. Zakres pojęcia i ochrony prawnej, red. K. Lewandowski, Poznań 2011, s. 49. 2 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., nr. 90, poz. 1191 -dalej pr. aut. 3 K 5/05, "Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy" 2006, nr 5A, poz. 59.
doi:10.18276/ais.2019.25-01 fatcat:k2ydnfgq25d45lxmhzmmwpregq