Dynamics of Faecal SARS-CoV-2 in Infected Children during the Convalescent Phase

Yuhan Xing, Wei Ni, Qin Wu, Wenjie Li, Guoju Li, Wendi Wang, Jianning Tong, Xiufeng Song, Gary Wing Kin Wong, Quansheng Xing
2020 Journal of Infection  
doi:10.1016/j.jinf.2020.03.049 pmid:32283149 pmcid:PMC7194520 fatcat:3pxg6v6nljh73jre72cyva6p2y