Çevrimiçi Ortamda Yürütülen Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri

Meral Güven
2016 Anadolu Journal Of Educational Sciences International  
Öz Bu araştırmanın amacı, çevrimiçi ortamda düzenlenen "Öğretimde Planlama ve Değerlendirme" dersinin amaç, içerik, öğretme-öğrenme süreci ve değerlendirme süreçlerine yönelik öğrenci görüşlerini belirlemektir. Tarama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışma, 2014-2015 öğretim yılında güz-bahar dönemlerinde Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde açılan Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersini alan gönüllülük esasına göre görüşlerine başvurulan 69 doktora öğrencisi ile
more » ... a öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada açık uçlu anket aracılığıyla toplanan veriler betimsel analiz tekniğine göre çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, doktora öğrencileri Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersinin amaçlarına, içeriğine, öğrenme-öğretme sürecine ve değerlendirme süreçlerine yönelik genel olarak olumlu görüş bildirmişlerdir. Doktora öğrencilerinin dersin amaçlarına yönelik yeterli, etkili, anlaşılır, ulaşılır olduğu biçiminde, içeriğine yönelik faydalı, ilgi çekici, anlaşılır, açık, net ve yeterli gibi görüşleri, öğrenme -öğretme sürecine yönelik online olmasının olumlu olduğu, açık, etkileşime dayalı, öğretici olduğu gibi görüşleri ve değerlendirmeye yönelik ise yeterli olduğu, değerlendirmenin amacına uygun, objektif olduğu yönünde görüşleri bulunmaktadır. 1 Bu çalışma 26 -28 Haziran 2015 tarihinde St Petersburg'ta düzenlenen 4. Uluslararası Eğitim Konferans'ında sunulan sözlü bildirinin geliştirilmiş halidir. Abstract The aim of this study is to reveal the students' opinions on the aim, content, learning-teaching processes, and evaluation processes of the online 'Instructional Planning and Assessment' course. This survey research was conducted with the voluntary participation of 69 PhD students who took the 'Instructional Planning and Assessment' online course offered by Anadolu University Institute of Educational Sciences in 2014-2015 fall and spring semesters. In this research, the data collected through open-ended questionnaires were analyzed with descriptive data analysis technique. As a result of the study, doctoral students stated positive opinions about the aims, content, learning-teaching process and evaluation processes of 'Instructional Planning and Evaluation' course. Doctoral students stated that the aims of the course are sufficient, effective, comprehensible and reachable; the content of the course is useful, interesting, comprehensible, clear and sufficient; the online learning-teaching process is positive, clear, interaction-based and informative; evaluation of the course is sufficient, congruent with the aims and objective.
doi:10.18039/ajesi.29898 fatcat:t3uryrzcbzdxzkgbwhnkvopg5m