Transition-metal-free PhI(OAc)2-promoted highly selective hydroboration of terminal alkynes under air

Suyuan Chen, Lu Yang, Dong Yi, Qiang Fu, Zhijie Zhang, Wu Liang, Qiang Zhang, Jianxin Ji, Wei Wei
2017 RSC Advances  
A new transition-metal-free PhI(OAc)2-promoted highly selective hydroboration of terminal alkynes with bis(pinacolato)diboron has been developed at room temperature under air.
doi:10.1039/c7ra03680a fatcat:sray6pwarvfqzhc3jydx2ezweu