ENSURING FINANCIAL CAPABILITY OF THE UNITED TERRITORIAL SOCIETIES

V. Loiko, V. Velychko, A. Maryniv, T. Steshenko
2020 Financial and credit activity problems of theory and practice  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД Анотація. В умовах проведення реформи децентралізації питання забезпечення фінансової спроможності об'єднаних територіальних громад (ОТГ) залишається актуальним і потребує додаткового вивчення. Досліджено сучасний стан і джерела забезпечення фінансової спроможності ОТГ України в наявних умовах господарювання. Досліджено взаємозв'язок реформи децентралізації влади і реформи децентралізації бюджетної системи країни, який сприяє
more » ... країни, який сприяє фінансовій автономії регіонів та створених на їхніх територіях ОТГ. Проаналізовано склад та структуру доходів і видатків місцевих бюджетів України за 2014-2018 рр., які становлять основу фінансування бюджетів ОТГ. Виявлено, що у структурі доходів місцевих бюджетів основну частку становлять офіційні трансферти з державного бюджету. Зроблено висновок щодо поступового нарощування дохідної частини місцевих бюджетів за період реформи. Проведено аналіз джерел фінансових ресурсів ОТГ та доходів і видатків за групами ОТГ, створених на території України, за 2019 рік. Виявлено значну диференціацію щодо доходів і видатків у групах ОТГ, що свідчить про економічну нерівномірність у розвитку територій та ресурсному забезпеченню ОТГ і відображається на обсягах та якості публічних послуг, які отримують мешканці у відповідних ОТГ. Обґрунтовано необхідність вивчення і впровадження позитивного досвіду країн ЄС щодо проведення реформ місцевого самоврядування. Підкреслено, що створення в Україні Державного фонду регіонального розвитку надало можливість мінімізувати корупційну складову при розподілі коштів із державного бюджету до місцевих бюджетів на основі конкурсного відбору проєктів для фінансування. Обґрунтована недостатність бюджетних коштів для фінансового забезпечення ОТГ. Запропоновано розширити коло джерел для забезпечення фінансової спроможності ОТГ, додавши до них інвестиційну, кредитну, грантову складові та розвиток стартап-проєктів на території ОТГ. ENSURING FINANCIAL CAPABILITY OF THE UNITED TERRITORIAL SOCIETIES Abstract. In the context of decentralization reform, the issue of ensuring the financial capacity of the united territorial communities (UTG) remains relevant and needs further study. The article examines the current state and sources of financial capacity of OTG of Ukraine in the current economic conditions. The relationship between the decentralization reform and the decentralization reform of the country's budget system, which promotes the financial autonomy of the regions and the OTGs created in their territories, has been studied. The composition and structure of revenues and expenditures of local budgets of Ukraine for 2014-2018, which form the basis of financing OTG budgets, are analyzed. It was revealed that the main share in the structure of local budget revenues is made up of official transfers from the state budget. The conclusion is made on the gradual increase of the revenue side of local budgets during the reform period. The analysis of sources of financial resources of OTG and incomes and expenses on groups of OTG created in the territory of Ukraine for 2019 is revealed. Significant differentiation on incomes and expenses on groups of OTG is revealed that testifies to economic inequality in development of territories and resource maintenance and the quality of public services received by residents in the respective OTGs. The necessity of studying and implementing the positive experience of the EU countries in carrying out local self-government reforms is substantiated. It was emphasized that the creation of the State Fund for Regional Development in Ukraine provided an opportunity to minimize the corruption component in the distribution of funds from the state budget to local budgets on the basis of competitive selection of projects for funding. The insufficiency of budget funds for financial support of OTG is substantiated. It is proposed to expand the range of sources to ensure the financial capacity of OTG, adding to them the investment, credit, grant components and development of startup projects in the OTG.
doi:10.18371/fcaptp.v2i33.206608 fatcat:xv6gcth4f5gs5kstxq3dobodzy