Boşanmanın Tarafları Ademler ve Havvalar: Bir Duruşma Gözlem Araştırması

Hatice NUHOĞLU, Filiz DEMİRÖZ
2020 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi  
Öz Bu çalışma, bugüne kadar anlatılmayan, duruşma salonlarının ardında kalan boşanma hikâyelerini gün yüzüne çıkarmak üzere hazırlanmıştır. Bu nedenle boşanma aşamasındaki taraflar betimlenerek duruşma salonundaki temsilleri ortaya konulmuştur. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın yöntemi nicel yöntem olarak tasarlanmıştır. Veriler nicel araştırma veri toplama tekniklerinden yapılandırılmış (denetimli) gözlem tekniği ile elde edilmiştir. Veri toplama sürecinde Ankara Sıhhiye Adliyesi'nde yer alan
more » ... liyesi'nde yer alan 11 aile mahkemesinde toplam 200 durusma gözlemlenmiş, duruşma gözlem sürecinden elde edilen veriler SPSS 23.0 for Windows programında analiz edilmiştir. Araştırmada tanımlayıcı istatistikler; kategorik değişkenler için frekans (%), sürekli değişkenler için ortalama ± standart sapma ve ortanca (minimum-maksimum) olarak verilmiştir. Yapılan analiz sonucunda boşanmanın kadın ve erkek açısından ruhsal, ekonomik, yasal ve sosyal boyutlarda farklı bir yapıya sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Elde edilen bir diğer önemli bilgi, evlilik ve boşanma sürecinde yaşanan çatışmaların kesişimsel olduğudur. Ayrıca çatışma konularının müstakil olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Çatışma konuları genellikle birbirleri ile ilişkili ya da birbirlerini tetikleyici özelliğe sahiptir. Abstract This study has been prepared to reveal the divorce stories behind the hearing room that have not been brung to light until today. For this reason, the parties in the divorce stage and their representation in the courtroom were put forward. For this purpose, the research method was designed as a quantitative method. The data were obtained through structured (supervised) observation technique from quantitative research data collection techniques. Structured (controlled) observation technique was used in the quantitative dimension of the research; a total of 200 trials in 11 different family courts in Ankara Sıhhiye Courthouse were observed. Quantitative data obtained from the observation process were firstly analyzed with SPSS 23.0 for Windows Program. In this research, descriptive statistics were given as; frequency (%) for categorical variables, mean ± standard deviation for continuous variables and median (minimum-maximum). As a result of the analysis, it was revealed that divorce has a different structure for women and men in terms of mental, economic, legal and social dimensions. Another important information obtained is that the conflicts in the process of marriage and divorce are intersectional. In addition, it was concluded that conflict issues are not detached. Conflict issues are generally related or triggering each other.
doi:10.26466/opus.656948 fatcat:t2hr7j53prbltbvbdznsjv3nvq