MUZEOLÓGIA a kultúrne dedičstvo VEDECKÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS

Pavol Tišliar, Díte, Jan Dolák, Mgr Eliašová, Mgr Kačírek, Peter Maráky, Michal Šmigeľ, Mgr Lenka Ulašinová-Bystrianska, Mgr Vargová, Mgr Kačírek, Pavol Tišliar
unpublished
Úvodom Vážení čitatelia, aktuálne číslo časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo začíname dobrou správou. Splnením všetkých predpísaných kritérií bolo po úspešnom evalvačnom procese naše periodikum akceptované do prestížnej svetovej databázy vedeckej literatúry Elsevier Scopus z Amsterdamu. Zavŕšila sa tak niekoľkoročná snaha našej redakcie, ktorá smerovala práve k takémuto medzinárodnému uznaniu kvality časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo. Výsledok zložitého a z hľadiska splnenia
more » ... a splnenia formálnych a kvalitatívnych podmienok náročného recenzného hodnotiaceho procesu vysoko vyzdvihol redakčnú prácu a prax, recenzné konanie a etický kódex, ktorým sa náš časopis riadi. Zároveň bolo ocenené aj zloženie medzinárodnej redakčnej rady a citovanie našich doterajších príspevkov v medzinárodných databázach. Vstupom do vedeckej databázy Elsevier Scopus, ktorý formálne očakávame do konca roku 2016, sa zaradí naše periodikum do zdrojovo druhej najbohatšej abstraktovej a citačnej databázy vedeckej literatúry na svete. Splnením tohto dlhoročného cieľa je namieste, aby si redakčná rada vytýčila ďalší ciel. Ním sa v súčasnosti stal vstup časopisu do najrozsiahlejšej vedeckej databázy Web of Science Core Collection spoločnosti Thomson Reuters. Časopis je už od jari tohto roku v evalvačnom procese, ktorý potrvá ešte približne rok. Napriek tomuto nespornému úspechu, keďže je to vôbec prvý časopis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý bol úspešne hodnotený a akceptovaný do Scopusu, stále trvá problém s financovaním Muzeológie a kultúrneho dedičstva. Časopis naďalej funguje len z predplatného a príspevkov z externých zdrojov. Filozofická fakulta UK ako vydavateľ na tlač neprispieva a v najbližšej dobe sa to meniť nebude. Je preto azda aj namieste zvažovať zmenu vydavateľa. Vstupom do medzinárodných databáz a získaním medzinárodného uznania sa stala Muzeológia a kultúrne dedičstvo prestížnym časopisom, ktorý reprezentuje nielen náš študijný odbor, ale aj vydavateľa. Veríme, že aj prípadnou zmenou vydavateľa, pre ktorého bude medzinárodné uznanie kvality vedeckej práce dostatočným dôvodom na financovanie periodika, bude Muzeológia a kultúrne dedičstvo pokračovať v ďalšom roku rovnako úspešne, ako tomu bolo v tomto roku 2016.
fatcat:sviozwkybjeehfqirfq4mlqtla