Students' attitudes towards internationalization of higher education
Stavovi studenata prema internacionalizaciji visokog obrazovanja

Radmila Milovanović, Biljana Stojanović, Ivana Ćirković-Miladinović
2020 Inovacije u Nastavi  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука, Јагодина, Република Србија Оригинални научни рад Ставови студената према интернационализацији високог образовања Резиме: Интернационализација високог образовања као важан аспект развојних потенцијала једне земље манифестује се кроз мобилност студената и универзитетског кадра у оквиру заједничких истраживања, међународних пројеката, развоја нових наставних планова и програма и примени нових приступа настави и учењу. У раду се приказују
more » ... е приказују резултати испитивања ставова студената према интернационализацији високог образовања. Циљ истраживања се односи на испитивање општег става студената као и на испитивање разлика у ставовима између студената медицинских и педагошких усмерења. Истраживање је реализовано на узорку од триста двадесет пет студената, од којих је сто шездесет осам (51,69%) будућих учитеља и васпитача и сто педесет седам (48,30%) будућих лекара и дипломираних медицинских техничара. Узорком су обухваћени студенти са два факултета која образују учитеље и васпитаче, једног медицинског факултета и једне високе медицинске школе из Србије. За прикупљање података коришћена је скала ставова конструисана за потребе овог истраживања. Резултати показују да су бројнији студенти који имају позитивне ставове према интернационализацији високог образовања. Између студената педагошких и медицинских усмерења нађене су значајне разлике у ставовима према интернационализацији високог образовања (p< 0.01). Студенти медицинских усмерења имају позитивније ставове према интернационализацији високог образовања од својих колега, будућих учитеља и васпитача, о чему се може дискутовати у светлу чињенице да медицински радници имају много већу могућност да се запосле у страним земљама, што подразумева и већу информисаност. С обзиром на то да број студената који има негативне ставове према интернационализацији високог образовања није занемарив, неоп-1 1
doi:10.5937/inovacije2002086m fatcat:wnvclcdq25dorlzghgysuyysve