NeformálNí zájmové vzděláváNí dospělých ve volNém čase NON-FORMAL ADULT LEISURE-TIME EDUCATION

Dana Knotová
2006 unpublished
Úvod Celoživotní vzdělávání se stalo akceptovaným předpokladem k dosaho-vání strategických rozvojových cílů, zejména zvýšení konkurenceschopnos-ti a udržitelného rozvoje společnosti. Velký význam celoživotnímu vzdělávání přikládají mj. řídící orgány Evropské unie, neboť v rámci Lisabonské strategie (2005) byl stanoven velmi ambiciózní cíl, podle kterého se Evropa má stát pro-střednictvím zvýšení rozsahu vzdělávání dospělé populace nejkonkurenceschop-nější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou.
more » ... alostní ekonomikou. Celoživotní vzdělávání přestavuje kontinuální proces, který umožňuje získat kvalifikaci různými vzdělávacími cestami v průběhu života v souladu s individu-álními potřebami a zájmy. Celoživotní vzdělávání nabízí při respektování princi-pu rovných příležitostí využití možnosti vzdělávat se pro všechny věkové skupi-ny i skupiny z rozdílného sociálního prostředí. Koncept celoživotního vzdělávání má z pohledu našeho tématu (tj. neformálního vzdělávání ve volném čase) úzké vazby ke konceptu celoloživotního učení, v němž je zdůrazňována aktivní role a motivace učícího se člověka. Memorandum o celoživotním učení (2000) připo-míná, že takovéto učení probíhá bez ohledu na životní etapu, místo, čas a formu učení, tzn. uskutečňuje se také v prostoru volného času. Shrneme-li předchozí informace, pak současný koncept celoživotního učení vyzdvihuje právě neformální vzdělávání, klade větší důraz na vzdělávání v růz-ných prostředích (rodiny, komunity, pracoviště) a na instituce stojí mimo vzdě-lávací soustavu. Dalším určujícím konceptem, který považujeme v rámci tématu za význam-ný, je koncept kvality života. Z širokého abstraktního vymezení tohoto koncep-tu upozorňujeme na pojetí učení jako hodnotu samu o sobě a na akcentovanou dimenzi osobního rozvoje člověka. V obecné rovině kvalitu života tvoří výsledek interakcí mnoha různých faktorů. Mezi nimi jsou za podstatné považovány soci-ální, zdravotní, ekonomické i enviromentální podmínky, které doposud málo pro
fatcat:ndm4cppmjba3lc5ubkd5zy5ace