Peer relationships and academic achievement

Stevan Krnjajic
2002 Zbornik: Institut za Pedagoška Istraživanja  
Стеван КРЊАЈИЋ УДК 37.064 Институт за педагошка истраживања Прегледни чланак Београд БИБЛИД 0579-6431; 34 (2002) с.213-235 ВРШЊАЧКИ ОДНОСИ И ШКОЛСКО ПОСТИГНУЋЕ Резиме. Након детињства, када деца почињу да успостављају интензивније социјалне контакте изван породице, пре свега у школској средини, почиње снажније да делује утицај вршњака на њихово понашање, односно њихов социјални, интелектуални, морални и емоционални развој. Као консеквенца тога, квалитет вршњачких односа у значајној мери утиче
more » ... чајној мери утиче на процес прилагођавања и школско постигнуће, односно на њихов мотивациони и емоционални став према школи. Емпиријски налази су показали да постоји бидирекционални утицај између вршњачких односа и школског постигнућа. Другим речима, квалитет вршњачких односа утиче на школско постигнуће, и обрнуто, школско постигнуће утиче на квалитет вршњачких односа. На пример, социјално прихваћена деца која испољавају просоцијалне, кооперативне и одговорне форме понашања у школи, најчешће постижу и висок школски успех. С друге стране, деца одбачена од вршњака често постижу слабији школски успех и представљају ризичну групу склону делинквенцији, школском апсентизму и напуштању школовања. Ове бихејвиоралне и интерперсоналне форме компетентности често су поузданији предиктори школског постигнућа него интелектуалне способности. С обзиром на чињеницу да различити обрасци вршњачке интеракције различито делују на академско понашање ученика, у раду су анализирани ефекти (а) социјалне компетентности, (б) социјалне прихваћености/одбачености, (в) дечјих пријатељстава и (г) просоцијалног понашања на школско постигнуће. Кључне речи: социјална компетентност, социјална прихваћеност/одбаченост, дечја пријатељства, просоцијално понашање, школско постигнуће.
doi:10.2298/zipi0204213k fatcat:33cxfkdnm5bcbjjhhvbbhvq6dq