Mülkiyet Problemi, Dışsallıklar ve Coasean Çözüm

Meryem Filiz BAŞTÜRK
2014 Yönetim ve Ekonomi  
ÖZET İktisadi literatürde dışsallıklar kavramının analizi uzun süre Pigou'nun çalışması üzerine temellenmiştir. Pigou'ya göre özel ve sosyal üretim farklılaştığında hükümet bu duruma vergi koyarak, endüstrileri destekleyerek ya da düzenleme yaparak müdahale etmelidir. Pigou'dan sonraki analizler de bu görüşü büyük oranda paylaşmışlardır. Dışsallık kavramına farklı bir bakış açısı getiren Coase, özel maliyet ve sosyal maliyet sorununu geleneksel çözümünden farklı bir biçimde ele alarak yeniden
more » ... le alarak yeniden iktisatçıların inceleme alanına sokmuştur. Coase'a göre yaratılan negatif dışsallıktan tek bir taraf sorumlu değildir; her iki tarafın da sorumluluğu söz konusudur. Bu durumda dışsallıklar karşılıklılık ilişkisi içerisinde ele alınmalıdır. Coase'un çalışmasından önce dışsallıkların piyasa yoluyla çözülebileceği, geleneksel yaklaşımdan dolayı uzun süre ihmal edilmiştir. Ancak Coase dışsallıklar sonucu ortaya çıkan bazı problemlerin piyasa yoluyla da etkin şekilde çözülebileceğini vurgulamıştır. Ayrıca Coase'un çalışmasıyla, pozitif işlem maliyetlerinin olduğu gerçek dünyada; yasa tarafından mülkiyet haklarının belirlenmesinin taşıdığı öneme de değinilmiştir. Coase'un dışsallıklar sorununa getirdiği farklı yorum ile birlikte, neo-klasik iktisat yeni bir açılım sağlamış ve piyasanın sorunu kendiliğinden çözümü tekrar önem kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada dışsallık kavramını geleneksel yaklaşımdan farklı olarak ele alan Coase'un yorumlayışı irdelenecek ve bu bağlamda Coase Teorisi tartışılacaktır. ABSTRACT In the literature, analysis of externalities have been grounded for a long time on Pigou's works. According to him, the state government should intervene in situations by levying taxes, supporting industries or by making arrangements when private and social production differ. Analysis after Pigou largely share this view. Coase brings a different perspective on the concept of externality. He put private cost and social cost of the solution differently from the traditional manner in to the investigation area of the economists. According to Coase both sides are responsible for the creation of negative externalities. In this case, externalities should be addressed in a relationship of reciprocity. Before Coase's work, the idea that externalities could be solved through the market has been neglected for a long time due to the belief in the traditional approach. However Coase's study highlighted that problems of externalities can also be solved effectively by market. Also, Coase's work discussed the importance of the determination of property rights by law, where positive transaction costs in the real world occur. Concerning the problem of externalities, Coase's different interpretations, neo-classical economics provided a new opening and solution for the problem by the market itself has started to gain weight again. In this study Coase's interpretation which is dealing with the concept of externality with a different approach from the traditional one and Coase theory are examined and discussed in this context.
doi:10.18657/yecbu.84368 fatcat:wubho7ug4fhbtno6yh5fadsw24