YAZMA KAYGISI ÖLÇEĞİ'NİN GELİŞTİRİLMESİ: GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI

HACER DENİZ
2019 International Journal Of Turkish Literature Culture Education  
Öz Yazma kaygısı, bireyin yazma işlemine başlamadan önce ya da yazma sırasında yaşadığı bir gerilim tepkisidir. Bu durum yazma işleminden kaçınma, yazma isteksizliği gibi davranışları beraberinde getirmekte, yazma beceri ve eğilimini olumsuz etkilemekte, yazma alışkanlığı kazanımına engel olmaktadır. Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin yazma kaygılarını ölçmek amacıyla güvenilir ve geçerli Yazma Kaygısı Ölçeği geliştirmektir. Açımlayıcı faktör analizi 503, test-tekrar test işlemi 165,
more » ... ar test işlemi 165, doğrulayıcı faktör analizi 509 ortaokul öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda %40.55 toplam varyans değeriyle 26 maddelik Yazma Kaygısı Ölçeği'nin üç faktörlü) yapısı doğrulayıcı faktör analiziyle doğrulanmıştır (x²=629.02, sd=296, RMSEA=.047, NFI=.94, NNFI=.96, GFI=.91, AGFI=.90, CFI=.97, SRMR=.052). Bu kapsamda ölçeğin genelinin ve alt boyutlarının Crombach's Alpha, Spearman Brown ve Guttman Split-Half güvenirlik değerleriyle, ölçeğin alt boyutlarının yapı güvenirliklerinin ve test tekrar test işlemiyle elde edilen iç tutarlılık katsayısının % 70'in üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda güvenilir ve geçerli bir Yazma Kaygısı Ölçeği elde edildiği söylenebilir. Anahtar Sözcükler: Ana dili eğitimi, yazma kaygısı, yazma becerisi, doğrulayıcı faktör analizi, geçerlik, güvenirlik. DEVELOPMENT OF THE WRITING ANXIETY SCALE: RELIABILITY AND VALIDITY STUDY Abstract Writing anxiety is a tension response that an individual experiences before or during writing. This situation causes writing behaviors such as avoidance of writing process, unwillingness to write; negatively affects writing skills and tendencies, and prevents writing habit. The aim of this study is to develop a reliable and valid Writing Anxiety Scale in order to measure writing anxiety of secondary school students. Exploratory factor analysis has been performed on 503, test-retest procedure on 165, confirmatory factor analysis on 509 middle school students. As a result of the exploratory factor analysis, the three-factor) structure of the Writing Anxiety  Bu çalışma "Öğrencilerin Yazma Kaygılarının Yazma Eğilimleriyle İlişkisi" adlı yüksek lisans tezinden hareketle oluşturulmuştur.  Doktora Öğr.; Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Bilim Dalı, hcrdnzzz@gmail.com  Doç. Dr.; Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD, sezgin. Scale of 26 items with a total variance of 40.55% has been confirmed by confirmatory factor analysis (x² = 629.02, sd = 296, RMSEA = .047, NFI = .94. , NNFI = .96, GFI = .91, AGFI = .90, CFI = .97, SRMR = .052). In this context, Crombach's Alpha, Spearman Brown and Guttman Split-Half reliability values of the scale general and its sub-dimensions; the structure reliability of the sub-dimensions of the scale; It has been found that the internal consistency coefficient obtained by the test retest process has over 70%. According to these results, a reliable and valid Writing Anxiety Scale has been obtained.
doi:10.7884/teke.4414 fatcat:f3utelcr4fd2jios7rbvotufhm