Clinical and Pathological Features of Bosniak Type III and Type IV Renal Cysts: A Six Year Experience

Tarık Yonguç, Deniz Bolat, Özgü Aydoğdu, Hülya Mollamehmetoğlu, İbrahim Halil Bozkurt, Bülent Günlüsoy, Volkan Şen, İsmail Basmacı
2015 Üroonkoloji bülteni  
Ge liş Ta ri hi/Re cei ved: 01.03.2015 Ka bul Ta ri hi/Ac cep ted: 01.05.2015 © Üroonkoloji Bülteni, Ga le nos Ya yı ne vi ta ra fın dan ba sıl mış tır./ © Bulletin of Urooncology, Pub lis hed by Ga le nos Pub lis hing. Objective: In this study, it was aimed to evaluate the clinical and pathological outcomes of the patients with complex renal cysts managed surgically. Materials and Methods: Records of 108 patients with Bosniak type III and IV cystic renal masses managed with partial or radical
more » ... ephrectomy between 2008 and 2014 were reviewed. Renal cysts were classified according to Bosniak classification system by using the preoperative computed tomography (CT) images. The pathology results of the operated complex renal cysts were analyzed and the clinical data of malignant and benign cystic renal masses were compared. Results: A hundred and eight patients were operated for complicated renal cysts and 98 patients whose clinical data could be obtained were included in the study. The mean age was 57.3±12.3 (27-82) years and the mean cyst size was 6.6±3.6 cm (2-28 cm), 53 (54%) patients were males and 54 (55.1%) cysts were on the left side. According to the preoperative evaluation of cysts; 21 (21.4%) cysts were diagnosed as Bosniak type III cysts and 77 (78.6%) cysts were diagnosed as Bosniak type IV. Of the 98 patients, 74 were asymptomatic and the most common symptom was flank pain (16.3%). Malign cyst was diagnosed in 76 patients (77.6%). Malignancy rates were 52.4% and 83.1% in Bosniak type III and type IV cysts, respectively. Of the 76 malign cysts 54% showed clear cell renal carcinoma. Of the 22 benign tumors 50% were benign cyst and 27.3% showed angiomyolipoma. Of the 68 renal cell carcinomas 36.8% was in T1a stage and 62.5% were Fuhrman grade 2. Risk factors for the malignancy potential of the complex renal cysts were advanced age, higher cyst size, male gender and higher Bosniak score. Conclusion: Big-sized cystic renal masses especially in male patients with advanced age should be considered for malignancy and surgical management should be kept in the forefront. Amaç: Bu çalışmada komplike renal kist nedeniyle cerrahi uygulanan hastaların klinik ve patolojik özellikleri değerlendirildi. Gereç ve Yöntem: 2008-2014 Bosniak Tip III ve Tip IV kistik kitle nedeniyle parsiyel ya da radikal nefrektomi yapılan 108 hastanın kayıtları tarandı. Preoperatif dönemde çekilen bilgisayarlı tomografi görüntüleri kullanılarak renal kistler Bosniak sınıflamasına göre Tip III ve Tip IV olarak sınıflandırıldı. Opere edilen komplike renal kistlerin sonuçları analiz edildi ve malign ve benign kistik renal kitlelerin klinik verileri karşılaştırıldı. Bulgular: Komplike kist nedeniyle 108 hasta opere edildi, bunlardan klinik verilerine ulaşılabilen 98'i çalışmaya dahil edildi. Hastaların ortalama yaşları 57,3±12,3 yıl (27-82 yıl), ortalama kist boyutları 6,6±3,6 cm (2-28 cm) olarak hesaplandı. Hastaların 53'ü (%54) erkek ve kistlerin 54'ü (%55,1) sol böbrek yerleşimliydi. Preoperatif değerlendirmede kistlerin 21'i (%21,4) Bosniak tip III, 77'si (%78,6) tip IV olarak tanı aldı. Doksan sekiz hastadan 74'ü asemptomatikti, en sık görülen semptom ise %16,3 ile flank ağrıydı. Hastaların 76'sında (%77,6) malign kist tespit edildi. Malignite oranları Bosniak Tip III ve Tip IV kistler için sırasıyla %52,4 ve %83,1 idi. Malign tümörlerden %54'ü berrak hücreli renal karsinom iken benign tümörlerin %50'si benign kist, %27,3'ü anjiyomyolipomdu. Renal hücreli karsinom tanısı alan 68 hastadan %36,8'i T1a evrede, %62,5'i Fuhrman sınıflamasına göre 2. derecedeydi. Komplike renal kistlerde potansiyel malignite için risk faktörleri ileri yaş, büyük kist boyutu, erkek cinsiyet ve yüksek Bosniak derecesi olarak bulundu. Sonuç: Özellikle erkek hastalarda, ileri yaşta görülen büyük kistik kitleler malignite açısından şüpheli kabul edilmeli ve cerrahi yaklaşımlar ön planda tutulmalıdır.
doi:10.4274/uob.333 fatcat:xxnuwb4zk5awbihiozifimceza