Η ευθύνη του ιατρού στην ιατρική ομάδα: [article]

(:Unkn) Unknown, Democritus University Of Thrace
2021
ΘΕΜΑ Η ευθύνη του ιατρού στην ιατρική ομάδα: Όρια χειρουργούαναισθησιολόγου ΥΠΟ ΡΕΧΟΒΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ Επιβλέπουσα Βογιατζάκη Θεοδοσία Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας Δ.Π.Θ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2019 2 Δηλώνω υπεύθυνα ότι η διπλωματική εργασία έχει συνταχθεί από εμένα και κανένα μέρος της δεν είναι αντιγραμμένο από έντυπες ή ηλεκτρονικές πηγές, μετάφραση από ξενόγλωσσες πηγές και αναπαραγωγή από εργασίες άλλων ερευνητών ή φοιτητών. Όπου έχω βασιστεί σε ιδέες ή
more » ... σιστεί σε ιδέες ή κείμενα άλλων, έχω προσπαθήσει με όλες μου τις δυνάμεις να το προσδιορίσω σαφώς μέσα από την καλή χρήση αναφορών ακολουθώντας την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Ονοματεπώνυμο: Υπογραφή: Ημερομηνία: 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Βιοηθική, του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Η αυθαίρετη ιατρική πράξη, δηλαδή αυτή που εκτελείται χωρίς να έχει προηγηθεί η αναγκαία ενημέρωση και η συναίνεση του ασθενούς, καθώς και η πραγματοποίηση ιατρικού σφάλματος, αποτελούν τη βάση της ευθύνης του ιατρού. Ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή, με την τεχνολογική εξέλιξη και την εισαγωγή νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων, αυξάνεται ο κίνδυνος ιατρικού σφάλματος, ενώ γεννάται ταυτόχρονα το ερώτημα του υπεύθυνου ιατρού για τη διάπραξη αυτού. Στην ιατρική επιστήμη, άλλωστε, παρατηρείται με συνεχώς αυξανόμενη συχνότητα η παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια της «συνεργαζόμενης ιατρικής ομάδας». Η συνεργασία ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων στα πλαίσια της ιατρικής ομάδας, καθώς και οι περισσότερες επιμέρους ιατρικές πράξεις, περιπλέκουν τον έλεγχο της αιτιώδους σχέσης της πράξης με το πιθανό ζημιογόνο αποτέλεσμα στον ασθενή. Χαρακτηριστική, σε αυτή την περίπτωση, είναι η σχέση του χειρουργού και του αναισθησιολόγου. Είναι, πράγματι, σπάνιο γεγονός δύο ιατρικές ειδικότητες να είναι τόσο στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους, όσο είναι αυτές οι δύο. Ο χειρουργός μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του και να προβεί σε μια χειρουργική επέμβαση, συνηθέστερα μετά ή, ενίοτε, συγχρόνως, με την παρέμβαση του αναισθησιολόγου, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για τη χορήγηση της κατάλληλης μορφής αναισθησίας στον χειρουργικό ασθενή. Παράλληλα, στο φάσμα των αρμοδιοτήτων και παρεμβάσεων της ειδικότητας του αναισθησιολόγου, η μεσολάβησή του στον τομέα των χειρουργικών επεμβάσεων αποτελεί την κυριότερη δράση του. Η ύπαρξη και ο προσδιορισμός των ορίων της ευθύνης του χειρουργού και του αναισθησιολόγου συνιστά τον κεντρικό πυρήνα της διπλωματικής εργασίας, η οποία αποτελείται από δύο μέρη. Στο Γενικό Μέρος παρουσιάζεται και αναλύεται ο ευρύς προσδιορισμός της ευθύνης του ιατρού, καθώς και το νομικό πλαίσιο που τη ρυθμίζει στην Ελλάδα. Στο Ειδικό μέρος, περιγράφεται η ευθύνη του χειρουργού και του αναισθησιολόγου και η οριοθέτησή της, όπως επιβάλλει η ιατρική δεοντολογία και οι ερμηνείες του Νομοθέτη.
doi:10.26257/heal.duth.10420 fatcat:r4ct3crccvgwpfa2lvw77w6jjy