Heterogeneity of neuroblastoma stage 4S: a multidisciplinary view

T. V. Shamanskaya, D. Yu. Kachanov, E. V. Feoktistova, G. V. Tereshchenko, Yu. N. Likar, G. M. Muftakhova, S. R. Talypov, S. R. Varfolomeeva
2017 Russian Journal of Children Hematology and Oncology  
doi:10.17650/2311-1267-2017-4-1-83-88 fatcat:lah2kkaj6jaxxn7pbj6sc3pksu