The students' autonomy development: fundamentals of didactic process modeling

R. Popov, National University of Bioresources and Natural Resources of Ukraine
2019 Pedagogy of the formation of a creative person in higher and secondary schools  
Р. А. Попов кандидат наук з державного управління, доцент кафедри романо-германських мов і перекладу Національного університету біоресурсів і природокористування України РОЗВИТОК АВТОНОМНОСТІ СТУДЕНТІВ: ОСНОВИ ДИДАКТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ У статті зазначено, що поняття «модель» використовується в широкому значенні як система, що мисленнєво уявляється й матеріально реалізується, відображаючи або відтворюючи об'єкт дослідження, здатна заміщати його так, що її вивчення дає нову інформацію про
more » ... ову інформацію про цей об'єкт моделювання, дозволяє оптимально сполучати експериментальне вивчення об'єкта з побудовою логічних конструкцій, абстракцій у будь-якій сфері життєдіяльності та представлено модель автономності студентів закладів вищої освіти, яка об'єднує п'ять блоків, що мають свої характеристики. Модель системи розвитку автономності студентів вищого педагогічного закладу абсорбує принципи розвитку автономності. Поряд із цим, визначено організаційні принципи моделі системи розвитку автономності студентів. До таких принципів належать: принцип нелінійності; принцип зверненості до активності особистості через ціннісно вартісну діяльність; принципи динамічності та діалогічності сучасної фахової підготовки; принципи пізнавальної активності та самостійності майбутнього фахівця; принцип опори на провідні види діяльності в разі вибору виду занять та способів розв'язання навчальних завдань. Конкретизація вихідних положень та принципів моделі системи розвитку автономності студентів створює відповідний теоретичний фундамент. Розробляючи модель системи, також враховувано етапи професійного становлення особистості. До моделі розвитку автономності студента включено п'ять синкретичних блоків: блок цілепокладання, ціннісно-орієнтаційний блок, діяльнісно-процесуальний блок, коригувальний блок, прогностичний блок. Узагальнення психолого-педагогічної інформації дозволяє виокремити інформаційно-змістові та процесуально-організаційні характеристики кожного блоку. Вважається, що теоретичне обґрунтування моделі системи формування автономності студентів, яке передбачє конкретизацію методу моделювання та типу моделі, виходячи з її призначення, вихідних положень і принципів на засадах синергетичного та компетентнісного підходів, втілюється у розробку п'яти взаємопов'язаних блоків, кожен із яких описується за допомогою інформаційно-змістових та організаційно-процесуальних характеристик. Ключові слова: модель, автономність студентів, модель системи розвитку автономності студентів.
doi:10.32840/1992-5786.2019.63-2.26 fatcat:bc626herzrezjdymriwfof6qbu