GEBELİK SIRASINDA GELİŞEN İDİOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA (Vaka Takdimi)

İLKKAN Dünder;KOÇ
1995 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası  
Trombositlere karşı otoantikor oluşması ile karakterize olan idiopatik trombositopenik purpura (ITP), gebelikte en sık görülen otoimmün hemolitik hastalıktır. ITP'da otoantikor oluşum mekanizması kesin olarak bilinmemekle beraber, antikor ile kaplı trombositler yaşam sürelerini doldurmadan retiküloendotelial sistem'de yıkılırlar. Bu hastalık çoğunlukla reprodüktif çağdaki kadınlarda gözlenir ve gebeliğin, remisyonda olan bir hastada bile hastalığı aktive ettiği bilinmektedir. Bunun kökeninde
more » ... Bunun kökeninde yatan nedenin hiperöstrojenemi olduğu düşünülmektedir (10,13,17). (2,14) . Gebelikle birlikte olan ITP olgularında, maternal morbidite oranları yükselebilmekte ve batta mortalite dahi gözlenebilmektedir. Fetus ve yenidoğan için, çoğunlukla intrakranial olmak üzere hemoraji riski bulunmaktadır (11). Literatür'de birçok otöründe vurguladığı gibi IgG yapısındaki matemal antikorlar plasentadan geçerek, fetus ve yeııidoğanda trombositopeni oluşturabilmektedir OLGU SUNUMU C.S., 19 yaşında ve ilk gebeliği olan hasta 01.11.1994 tarihinde gebelik + trombositopeni ön tanısı ile yatmakta olduğu hastaneden, anabilim dalımıza sevk edilmiştir. Son adet tarihine göre 39 haftalık gebeliği olan hastanın anamnezinde, herhangibir sistemik hastalık ve ITP'yi düşündürecek bir klinik tablonun varlığının olmadığı gözlenmiştir.
doi:10.1501/tipfak_0000000458 fatcat:zcgdwcioyfdtlndtlhujnsz274