17 PRACA POGLĄDOWA

Lois Jovanovic
1998 Diabetes Reviews   unpublished
Zaburzenia seksualne u kobiet chorych na cukrzycę Sex and the diabetic woman: desire versus dysfunction Słowa kluczowe: zaburzenia seksualne, cukrzyca, jakość ycia ABSTRACT Although it is universally appreciated that long-standing diabetes is associated with sexual dysfunction in men, the state of inquiry into sexual dysfunction in diabetic women is rudimentary A literature search of the articles published in the last 5 years on sexual dysfunction in diabetic men yields numbers in the
more » ... a similar computer search directed toward diabetic women results in 13 articles. The reasons offered for this discrepancy in research related to diabetic women compared with diabetic men are only conjectures. Perhaps it is because uro-logists who are, in the vast majority of cases, men performed the major research in this field. Perhaps it is because women did not complain of sexual dys-function to physicians, and therefore it was not perceived as a problem; or perhaps it is because sexual dysfunction in women masqueraded as other symptoms , such as mood swings, depression, vaginitis, cystitis, and loss of libido. Thus, the primary problem was overlooked. As changes in philosophy of health care emerge, it has become apparent that specific studies need to be performed in women, and it should not be assumed that studies in men apply equally to women. Inquiry into sexual dysfunc-tion in diabetic women is a prime example of the need for targeted research. This review will describe the small number of articles published to date in this field, and offer an opinion as to the optimal work-up and treatment of the diabetic woman with sexual dysfunction. quality of life STRESZCZENIE Powszechnie znany jest związek wieloletniej cukrzy-cy z zaburzeniami seksualnymi u męęczyzn, natomiast badania nad zaburzeniami seksualnymi u kobiet cho-rych na cukrzycę są nadal w fazie początkowej. Prze-gląd literatury poruszającej temat zaburzeń seksual-nych u męęczyzn opublikowanej w ciągu ostatnich 5 lat obejmuje tysiące pozycji, natomiast przeszuki-wanie piśmiennictwa dotyczącego tego zagadnienia u kobiet daje wynik w postaci 13 artykułów. Moona się jedynie domyślać powodów takiej rozbieeności. Być mooe wynika to z faktu, e tego typu badania prowadzą urolodzy, zajmujący się głównie męęczy-znami. Mooliwe, e kobiety rzadziej skarrą się na swoje zaburzenia lekarzom, a zatem zagadnienia te nie uro-sły do rangi istotnego problemu; mooliwe równiee, e zaburzenia seksualne u kobiet przybierają maskę innych schorzeń, takich jak: wahania nastroju, depre-sja, zapalenia pochwy, zapalenia pęcherza, utrata li-bido. Prawdziwy problem mooe zatem pozostawać niedostrzeeony. Poniewaa zmienia się idea opieki zdrowotnej, konieczność przeprowadzenia badań w odniesieniu do kobiet stała się oczywista przy załooeniu, e wyniki badań u męęczyzn nie dotyczą w równym stopniu kobiet. Odpowiedzi na pytania o zaburzenia seksualne u kobiet chorych na cukrzycę stanowią podstawowy dowód na potrzebę przepro-wadzenia celowanych badań. Niniejszy artykuł doty-czy małej liczby dotychczas publikowanych prac i pre-zentuje poglądy na temat najlepszej terapii kobiet chorych na cukrzycę z zaburzeniami w sferze seksu.
fatcat:6ykcmxfgqbeizpommbcwb5w6aa