CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE GROUP B AND C: ARE THEY OPPOSITE OF EACH OTHER REGARDING EXERCISE CAPACITY AND MUSCLE STRENGTH?

İsmail Özsoy, Serap Acar, Sevgi Özalevli, Atila Akkoçlu, Sema Savcı
2018 Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi  
Purpose: "Combined COPD Assessment" in the classification of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) was proposed as a new method by The Global Initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Disease (GOLD). The aim of this study was to evaluate exercise capacity, and muscle strength (respiratory and peripheral muscle strength) between two groups (Group B and C) of the new GOLD combined COPD assessment in this study. Methods: Patients were categorized into group B (n=18) and C (n=18)
more » ... d C (n=18) according to the GOLD combined COPD assessment. Patients' exercise capacity (the six-minute walk test [6MWT]) and the six-minute pegboard and ring test [6PBRT]), respiratory muscle strength (maximal inspiratory pressure [MIP] and maximal expiratory pressure [MEP]), and peripheral muscle strength (hand-grip and knee extensor strength) were assessed. Results: The MEP value was significantly higher in group B than in group C (p=0.024). Other values (6MWT distance, 6PBRT score, MIP values, and peripheral muscle strength) were not significantly different between the two groups (p>0.05). Conclusion: This study shows that comprehensive assessment is very important to evaluate patients with COPD. The GOLD spirometry measures are not solely enough, symptoms and exacerbation history must be evaluated. Amaç: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)'nın sınıflandırılmasında "Bileşik KOAH Değerlendirilmesi" yeni bir yöntem olarak Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Karşı Küresel Girişim (GOLD) tarafından önerilmektedir. Bu çalışmada, yeni GOLD bileşik KOAH değerlendirmesine göre iki grup (Grup B ve C) arasındaki egzersiz kapasitesinin ve kas kuvvetinin (solunum ve periferik kas kuvveti) karşılaştırılması amaçlandı. Yöntem: Hastalar, GOLD bileşik KOAH değerlendirmesine göre grup B (n=18) ve C (n=18) olarak kategorize edildi. Hastaların egzersiz kapasitesi (altı dakika yürüme testi [6DYT] ve altı dakika pegboard ve ring testi [6PBRT]), solunum kas kuvveti (maksimal inspiratuar basınç [MIP] ve maksimum ekspiratuar basınç [MEP]) ve ekstremite kas kuvveti (el kavrama ve diz ektansiyon kuvveti) değerlendirildi. Sonuçlar: MEP değeri B grubunda C grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,024). Diğer değerler (6DYT mesafesi, 6PBRT skoru, MIP değeri ve ekstremite kas kuvveti) açısından iki grup arasında fark yoktu (p>0,05). Tartışma: Bu çalışma, KOAH'lı hastaları değerlendirmek için kapsamlı değerlendirmenin çok önemli olduğunu göstermektedir. GOLD spirometre değerlendirilmesi tek başına yeterli değildir, semptomlar ve alevlenme hikayeleri de değerlendirilmelidir.
doi:10.21653/tjpr.351308 fatcat:lg5svssirzaffew6y3yswcesze