Look into the soul. On some mystic conditions of Socratic axiology

Bartłomiej Sipiński
2016 Filozofia Chrześcijańska  
I. SOKRATES MISTYKIEM? Hipoteza tego rodzaju wydaje siê na pierwszy rzut oka ma³o prawdopodobna. Sokrates to jedna z najs³awniejszych postaci w historii filozofii zachodniej. Cz³owiek, który odda³ swe ¿ycie w imiê prawdy, staj¹c siê ofiar¹ ateñskiej demokracji, by³ tak ceniony przez Platona, ¿e ten uczyni³ go g³ównym bohaterem swych Dialogów 1 . Dziêki temu sta³ siê on dla potomnych idea³em filozofa i jest uznawany za jeden z filarów zachodniej cywilizacji. Postawi³a mu ona trwa³y pomnik,
more » ... rwa³y pomnik, którego nie powstydzi³by siê sam Horacy. Czy jednak mo¿emy widzieae w Sokratesie mistyka? Choae wydaje siê, ¿e trudno znaleae jakiekolwiek argumenty wspieraj¹ce tê tezê, jest kilka racji, które mog¹ ukazaae Sokratejski sposób mylenia z nieco innej perspektywy. Temu w³anie zagadnieniu powiêcimy niniejszy esej. Zacznijmy jednak od samego pocz¹tku, poniewa¿ na drodze naszych rozwa-¿añ znajduje siê istotny punkt. Bez w¹tpienia to w³anie Sokrates wywar³ du¿y wp³yw na rozwój zachodniej cywilizacji. Chodzi mianowicie o szeroko rozumia-n¹ perspektywê refleksji na temat cz³owieka. Nie deprecjonuj¹c tutaj oczywicie innych krêgów kulturowych, z w³aciwymi im sposobami rozumienia cz³owieka, nale¿y podkreliae, ¿e cywilizacja zachodnia wytworzy³a specyficzny kontekst refleksji powiêconej cz³owiekowi. Wed³ug klasyfikacji historycznej Sokrates swoj¹ dzia³alnoci¹ mo¿e nawet nie tyle rozpoczyna, ile nadaje pewien kierunek OSOBA I DOWIADCZENIE MISTYCZNE (1) FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA TOM 13, POZNAÑ 2016 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIA£ TEOLOGICZNY
doi:10.14746/fc./2016.13.09 fatcat:vb4kudfqdrcx5eq5qmql2jmgum