Yoğun bakım ünitesinde takip edilen ergen ilaç intoksikasyonların retrospektif değerlendirilmesi

Ökkeş Hakan MİNİKSAR, Dilşad YILDIZ MİNİKSAR
2020 Journal of Health Sciences and Medicine  
Cite this article as / Bu makaleye atıf için: Miniksar ÖH, Miniksar DH. Yoğun bakım ünitesinde takip edilen ergen ilaç intoksikasyonlarının retrospektif değerlendirilmesi. J Health Sci Med 2020; 3(3); 203-208. ÖZ Amaç: İntoksikasyonlar, çocukluk ve ergenlik dönemi acil hastalıkları arasında morbidite ve mortalitenin önlenebilir nedenleri arasında yer alır. Çalışmamızda akut ilaç intoksikasyonu nedeniyle yoğun bakım ünitesinde takip edilen ergen hastaların demografik ve klinik verilerini
more » ... ktif olarak incelemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ)'nde akut ilaç intoksikasyonu tanısıyla tedavi edilen ergen hastaların demografik özellikleri; öncesinde psikiyatrik hastalık varlığı; yoğun bakım ünitesi yatış süresi; alınan toksik madde; toksik madde alım nedeni; alınan toksik madde ilaç ise cinsi; ilacın formu (tablet, süspansiyon); tek ilaç mı çoklu ilaç mı olduğu; zehirlenmenin gerçekleştiği ay ve komorbiditeleri kaydedilmiştir. Bulgular: Çalışmamıza 36'sı kız (%60), 24'ü erkek (%40) olmak üzere toplam 60 hasta dahil edilmiş olup, hastaların yaş ortalaması 16,6±1,8' dır. İntoksikasyonların 57'si (%95) intihar ile ve 3'ü (%5) kaza sonucu meydana gelmiştir. İntoksikasyona neden olan ilaçlar sırasıyla antidepresan (%25), analjezik (%18,3), antiepileptik (%5), uyuşturucu madde (%5), antipsikotik (%6,6), antigribal (%5), antibiyotik (%5) şeklindedir. Hastaların %65'inde çoklu ilaç alımı, %35'inde tekli ilaç alımı gözlenmiştir. Hastaların 26'sına (%43,6) en az bir psikiyatrik hastalık, 6'sına sistemik hastalık (astım, hipotiroidi, psöriazis) eşlik etmektedir. Hastaların yoğun bakımda kalış süreleri ort 2,3±0,9 gün olup intoksikasyonların en sık kış mevsiminde (%35) meydana geldiği belirlenmiştir. Bir hasta iki gün mekanik ventilasyon desteği almış, bir hastaya ise hemodiyafiltrasyon uygulanmıştır. Çalışmamızda hiçbir hastada mortalite görülmemiştir. Sonuç: Çalışmamızda hastaların çoğunun kız olduğu, en sık antidepresan ve analjezik ilaçlar ile intoksikasyonun meydana geldiği ve büyük oranda psikiyatrik hastalık öyküsü varlığı saptanmıştır. ABSTRACT Objective: Intoxications are among preventable causes of morbidity and mortality among childhood and adolescent emergency diseases. In this study, we aimed to retrospectively investigate the demographic and clinical data of adolescent patients followed up in the intensive care unit for acute drug intoxication. Material and Method: In this retrospective study, demographic characteristics of adolescent patients treated with acute drug intoxication in Malatya Training and Research Hospital Intensive Care Unit (ICU); presence of pre-existing psychiatric illness; length of stay in the intensive care unit; received toxic substance; the reason for ingestion of toxic substances; if the type of toxic substance was a drug; form of the drug (tablets, suspensions); single drug or multiple drug; month of poisoning and their comorbidities were recorded. Results: A total of 60 patients (36 girls (60%) and 24 boys (40%)) were included in the study. The mean age of the patients was 16,6 years. 52 (86,6%) of the intoxications were caused by suicide, 3 (5%) by accident and 5 (8,3) by drug overdose. Drug intoxication was detected in 91,6% of the patients. Antidepressant (25%), analgesic (18,3%), antiepileptic (5%), narcotic (5%), antipsychotic (6,6%), antigribal (5%), antibiotic (5%) uptake were determined. 65% of patients had multiple drug intake and 35% had single drug intake. 26 patients (41,6%) were accompanied by at least one psychiatric disease and 4 patients with systemic disease (asthma, hypothyroidism, psoriasis). The mean duration of ICU stay was 2,3 days, and it was determined that intoxications occurred most frequently in winter (35%). One patient received mechanical ventilation support for two days and one patient underwent hemodiafiltration. In our study, no mortality was seen in any patient. Conclusion: In our study, it was found that most of the patients were girls, antidepressants and analgesics were the most common drugs in intoxication and history of psychiatric disorders were found significantly.
doi:10.32322/jhsm.665105 fatcat:n67lgrsbk5cxpjihlonkdb4ssq