ÖZEL KULLANICI İHTİYAÇLARI BAĞLAMINDA MEKÂN ÖRGÜTLENMESİ: KOCAELİ/GÖLCÜK I. BÖLGE KALICI AFET KONUTLARI PEYZAJ TASARIMI

Sema MUMCU
2019 Journal of International Social Research  
Öz İnsan-çevre uyumunu sağlamayı hedefleyen mekân örgütlenmesi, ihtiyaç-etkinlik-mekân sisteminin kurulmasına dayanır. Bazen tasarımcılar özel ihtiyaçlara sahip kullanıcılar için tasarım yapmak durumunda kalabilirler. Bu durumda bütün sistem, ilk aşamadan (ihtiyaçların saptanması) son aşamaya kadar (tasarım ürünün ortaya koyulması) bu doğrultuda kurgulanmalıdır. Afetzedeler de özel ihtiyaçları bulunan kullanıcılardır. Özellikle deprem gibi beklenmeksizin ortaya çıkarak can kaybı, yaralanmalar
more » ... ybı, yaralanmalar ve yıkıma neden olan afetlerin yarattığı şok ve travmalar afetzedelerin tasarım sürecinde özel olarak ele alınmasını gerektirir. Bu çalışmada böyle bir kullanıcı grubuna yönelik kalıcı deprem konutlarının peyzaj tasarımlarında izlenen yaklaşım paylaşılmıştır. Öncelikle depremzedelerin yaşamakta olduğu temel zorluklar saptanmış (yeni bir yerde yaşamak zorunda kalmaları, kesintiye uğrayan gündelik hayatları, deprem olacağı korkusuyla yaşadıkları çevrelere güvenmeme ve travma sonrası kaygı bozuklukları), bunlara karşılık ihtiyaçları tanımlanmış ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesine yönelik tasarım stratejileri detaylandırılmıştır. Belirlenen bu stratejilerin mekânların bileşen ve öğelerinin kurgulanmasına nasıl yansıtıldığı açıklanmış ve uygulanmış proje üzerinden örneklendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Peyzaj Tasarımı, Mekân Örgütlenmesi, Depremzede, İhtiyaç, Afet Konutu. Abstract Spatial organization, which aims to achieve human-environment congruency, is based on the establishment of the needactivity-spatial components system. Sometimes designers may have to design for users with special needs. In this case, the whole system should be constructed in this direction from the first stage (determining the needs) to the last stage (design of the product). Survivors of disasters are also users with special needs. Shocks and traumas caused by disasters such as earthquakes that occur unexpectedly and caused death, injury and destruction, require dealing with the victims in a special way in the design process. In this study, the approach adopted in landscape designs of disaster housings for such a group of users was shared. Firstly, the main difficulties experienced by earthquake victims (forced to live in a new place, interrupted daily lives, fear of the environment caused by fear of a possible earthquake, and posttraumatic distress) were determined, their needs are defined and design strategies for meeting these needs have been detailed. How these strategies are reflected in the organization of the components and elements of spaces was also explained and exemplified on a built design.
doi:10.17719/jisr.2019.3080 fatcat:x67j3vso3jd65k3t5qzbpsncnq