203 Prace oryginalne Chirurgia Polska

Piotr Grazda, Tomasz Wesołowski, Tomasz Kurek, Bernard Rajczyk, Piotr Szyber, Katedra Klinika, Chirurgii Naczyniowej, Transplantacyjnej, Ogólnej Medycznej, Wrocław
2004 unpublished
Streszczenie Wstęp: Celem pracy było przedstawienie wpływu podpowięziowego przecinania niewydolnych perfora-torów (SEPS) na stopień zaawansowania oraz dolegliwości związane z przewlekłą niewydolnością żylną. Materiał i metody: Badaniem objęto 30 chorych hospitalizowanych na Oddziale Chirurgii Ogólnej Jedne-go Dnia w Częstochowie w latach 2003-2004. Chorych podzielono na dwie grupy: pierwsza obejmowała chorych w klasie C4-C5 według klasyfikacji CEAP, druga-chorych z czynnym owrzodzeniem żylnym
more » ... rzodzeniem żylnym goleni w klasie C6 według CEAP. Porównano grupy w okresie przed leczeniem i po nim, posługując się skalą nasilenia zmian klinicznch VCSS. Ocenę jakości życia przeprowadzono, stosując kwestionariusz ja-kości życia WHOQOL-Bref. Wyniki: Po 6-miesięcznym okresie obserwacji uzyskano 64,3% wygojonych owrzodzeń. W przypadku owrzodzeń, które nie wygoiły się, uzyskano 38,64% zmniejszenia powierzchni owrzodzenia. Średni czas początku gojenia owrzodzenia wynosił 12,4 dnia. Porównując wartości punktowe skali VCSS w grupach chorych przed zastosowanym leczeniem i po nim, uzyskano istotny statystycznie spadek wartości punk-towej skali VCSS, przy poziomie istotności p < 0,05, co świadczy o skuteczności przeprowadzonego leczenia. Ocena jakości życia badana w poszczególnych grupach wzrosła w grupie, w której zastosowano leczenie we wszystkich ocenianych dziedzinach (p < 0,05). Wnioski: 1. Podpowięziowe przecinanie niewydolnych perforatorów jest metodą operacyjną powodu-jącą zmniejszenie owrzodzeń żylnych goleni i przyspieszenie ich gojenia. 2. Pacjenci po wykonanym za-biegu SEPS wykazują mniejsze nasilenie objawów przewlekłej niewydolności żylnej. 3. U pacjentów po przeprowadzonym zabiegu wzrasta jakość życia w porównaniu ze stanem przedoperacyjnym. 4. Wykony-wanie zabiegów SEPS w ramach chirurgii krótkoterminowej jest metodą dającą dobry efekt leczniczy. Słowa kluczowe: wrzód żylny, podpowięziowe podwiązywanie perforatorów (SEPS), jakość życia Abstract Background: In this paper our own results of SEPS treatment and its influence on chronic venous insuffi-ciency advancement and patient ailments are presented. Material and methods: 30 patients were operated on at the One-Day General Surgery unit Department in Częstochowa from 2003 to 2004 were evaluated. The patients were divided into two groups. The first group comprised C4 and C5 degree (according to CEAP classification) chronic venous insufficiency patients and the second group, C6 class patients. The treatment results were evaluated by the Rutherford clinical VCSS scale. Additionally, a patient's quality of life estimation with the WHO Bref questionnaire was carried out before and after the treatment.
fatcat:grmntfuu5jeifjmy33bhn3gdni