OVERVIEW OF SUBMARINE MUD VOLCANO

Tran Tuan Dung, Phi Truong Thanh, Doan The Hung
2014 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển  
doi:10.15625/1859-3097/14/4/5820 fatcat:r57gpepi65dxrl7yd7gufy7us4