Sytuacja Kościoła scjentologicznego w Rosji na podstawie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i rosyjskiego prawa wyznaniowego

Karolina Karcz-Nawrocka
2018 Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego  
Celem artykułu jest dokonanie analizy naruszeń wolności religii zawartej w EKPCz, które wystąpiły w związku z rejestracją Kościoła scjentologicznego w Sankt Petersburgu. W artykule zostaną przedstawione źródła naruszeń, które wystąpiły nie tylko po stronie Federacji Rosyjskiej (postępowanie organów i treść prawa), ale również po stronie RE (dotychczasowa polityka RE względem Federacji Rosyjskiej oraz treści EKPCz: definicja religii, pojęcie niebezpiecznych związków religijnych). Analiza
more » ... h). Analiza zostanie przeprowadzona na podstawie treści wyroku ETPCz dotyczącego procesu rejestracji Kościoła scjentologicznego w Sankt Petersburgu – w którym Trybunał stwierdził naruszenie norm EKPCz przez niewłaściwe postępowanie organów i niezgodne z Konwencją przepisy prawa wyznaniowego – oraz realizacji postanowień wyroku. Analizie zostaną podane również normy rosyjskiego prawa wyznaniowego (sprzed i po nowelizacji w 2015 r.). Uzyskane informacje będą stanowić podstawę do przedstawienia trudność związanych z rejestracją Kościoła scjentologicznego oraz realizacji wolności religii na podstawie EKPCz w Federacji Rosyjskiej.
doi:10.31648/prpc.1427 fatcat:c27vqqfbcjbbtkiehtk7ew53ny