Els Estats Units, un model a Catalunya

Albert Esteruelas, Teixidó
unpublished
RESUM En aquest article s'aprofundeix en l'estudi de la influència que els Estats Units ha exer-cit en la gènesi de l'educació, l'escola catalana i la renovació pedagògica. Mostrem com els principals seguidors (Bardina, Homs, Palau i Vera, entre d'altres) de l'educació clàssica nord-americana (Emerson i Franklin, principalment) són partidaris de l'educació nacionalitzado-ra o pedagogia nacional. La conjunció d'ambdós factors derivarà en un civisme liberal, atès que la relació entre la cultura
more » ... tadounidenca i la catalana no és conservadora. Els Estats Units influiran també notablement en altres maneres d'entendre la societat, ja que es ca-racteritza per haver estat bressol de l'utopisme, de les experimentacions iniciades en con-junció amb un esperit darwinià; sense bandejar la presència de Pestalozzi, la filosofia esco-cesa, l'espiritisme i la frenologia. Tot plegat, per confluència amb els interessos catalans, va generar un filoamericanisme innegable però poc reconegut. Aquesta relació es féu material en la publicació de llibres, de revistes, en definitiva, en la transmissió de certes caracterís-tiques de l'educació pública que ajudaren a construir i mantenir un model antropològic ba-sat en les que podríem anomenar virtuts protestants del treball i de l'esforç quotidià. ABSTRACT This article provides an in-depth study of the influence of the United States in the genesis of education, the Catalonian school and pedagogical renovation. We show how the main fo-ESTUDIS
fatcat:jbfsltpomvfetojyezqkeyyzuu