Statistical and demographic analysis of geodesy students apprentices in Slovenia in the period from 2008 to 2011
Statistično-demografska analiza praktikantov študentov geodezije v Sloveniji v obdobju 2008–2011

Matjaž Mikoš, Samo Jakljič, Andreja Istenič Starčič
2012 Geodetski vestnik  
študenti geodezije, geodetske organizacije, univerzitetno izobraževanje, praktično usposabljanje, regionalizacija, Slovenija Geodetic engineering students, geodetic organisations, higher education, field placement, regionalisation, Slovenia KEY WORDS IZVLEČEK Dejavniki modeliranja optimalne členitve Slovenije na pokrajine vključujejo opremljenost regionalnih središč z dejavnostmi na ustrezni ravni, med katere spadata univerzitetno izobraževanje ter povezanost univerze z gospodarstvom pokrajine
more » ... n njenimi razvojnimi potrebami pri zagotavljanju enakih možnosti za dostopnost univerzitetnega izobraževanja. Podatki o regijski gravitaciji študentov in ustreznosti regijske porazdelitve organizacij izvajalk praktičnega usposabljanja glede na vse organizacije v Sloveniji so pomembno merilo kakovosti univerzitetnega izobraževanja. Univerzitetni in strokovni študij geodezije poteka za celotno Slovenijo na Univerzi v Ljubljani. Izvedena je bila primerjava med starimi in novimi bolonjskimi univerzitetnimi in strokovnimi študijskimi programi v obdobju prehoda na bolonjski študij, ko so na Univerzi v Ljubljani hkrati izvajali stare in nove študijske programe (študijska leta /11). Posebej je tudi predstavljena vloga praktičnega usposabljanja na univerzitetnem študiju geodezije s poudarkom na pojmovanju in vrednotenju kompetenc študentov/ diplomantov. Analizirani sta demografska struktura študentov geodezije in njihovo vključevanje v geodetske organizacije pri praktičnem usposabljanju. Izvedeni sta bili analiza regijske razpršenosti geodetskih organizacij in demografska analiza študentov geodezije, pri čemer se je ugotavljala oddaljenost opravljanja prakse od kraja stalnega bivališča študentov geodezije. ABSTRACT The model developed for evaluating the optimal division of Slovenia into provinces is based on regional centres equipped with activities of appropriate levels, including universities. Connections between universities and the industry of a province are important factors in ensuring equal opportunities to access university education. Information on the regional concentration of students and distribution of organizations providing field placements in relation to all organizations in Slovenia is an important criterion of quality of university education. University and professional studies in geodetic engineering for the entire country is conducted at the University of Ljubljana. A comparison was made between the old and the new university and professional study programmes during the transition to the Bologna study programmes, when University of Ljubljana synchronously offered the old and new study programs (academic years 2008/09, 2009/2010, and 2010/11). The focus of this paper is on the role of field placements in the university with special reference to the understanding and evaluation students' and graduates' competences. The demographic composition of students in geodetic engineering with their involvement in field placements is analysed. An analysis of regional distribution mapping and demographic analysis of organizations with the determination of distance from place of residence of students in geodetic engineering to their field placement is presented.
doi:10.15292/geodetski-vestnik.2012.03.513-533 fatcat:7jbhhuyjvjdllik2g7vlykfl44