ÖĞRETMENLERİN E-DEVLET UYGULAMASI" HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ (VAN İLİ ÖRNEĞİ)

ERHAN GÖRMEZ
2016 Journal of International Social Research  
Öz Bu araştırmanın amacı, farklı branşlarda görev yapan öğretmenlerin "e-devlet uygulaması" hakkındaki düzeylerini ortaya koymaktır. Bu araştırmada, nitel veri toplama araçlarından görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında Van İli Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan 69 Sınıf öğretmeni, 34 Sosyal Bilgiler öğretmeni, 21 Görsel Sanatlar ve Beden Eğitimi ve Spor öğretmeni, 35 Türkçe öğretmeni, 25 Yabancı Dil öğretmeni, 23 Fen Bilimleri öğretmeni, 23 Matematik öğretmeni,
more » ... 5 Teknoloji ve Tasarım ve diğer branşlardan 20 öğretmen ile araştırmacı tarafından hazırlanan standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formu kullanılarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formunda kullanılan sorular uzman hocaların görüşleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Araştırmada, öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonucu elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde: Farklı branşlardan araştırmaya katılan tüm öğretmenlerin büyük çoğunluğunun dijital vatandaşlık kavramının ne olduğuna "Hayır, bilmiyorum" cevabını verdikleri; "e-Devlet" kavramını "Devlet işlerinin bir şifre ile sanal ortamda yapılması" şeklinde tanımladıkları; genelde e-Devlet sistemini kullandıkları; bu sistemin en önemli faydası olarak"devlet işlerinin pratik, hızlı, bürokrasi engeli olmaksızın, nitelikli bir biçimde yapılmasına imkan tanıması" görüşünü savundukları; sistemin güvenli olmasından dolayı kullanma konusunda bir sakınca olmadığı görüşüne sahip oldukları görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Öğretmenler, Dijital Vatandaşlık, E-Devlet Uygulaması. Abstract The aim of this study is to determine the level of the teachers' "e-Government application " working in different branches. In this qualitative study, interview method was used to gather required data. In the scope of the research, the interviews were conducted with 69 Primary School teachers, 34 from Social Studies Education teachers, 21 from Visual Art and Physical Education and Sport teachers, 25 from Foreign Language teachers, 23 from Physical Sciences teachers, 23 from Mathematics teachers, 15 from Technology Design teachers and 20 from different teaching branches working in schools affiliated to the Ministry of Education in Van Province by using Standardized open-ended interview forms developed by the researcher. The questions used in Standardized open-ended interview forms were prepared taking the views of experienced teachers into consideration. The data gathered through the teacher's interviews were analyzed by applying content analysis method. Having evaluated the research results in general, the majority of the teachers who attended the research in different branches mostly give "No, I don't know" answer to the questions pertaining to such concepts as digital citizenship; define e-Government concept as "doing government affairs with a password in virtual environment"; use e-Government system in general; claim that the most important benefit of this system is to "enable state affairs practically, quickly, without bureacratic obstacles and in qualified way" ; they share the view "because the system is reliable so there isn't any inconveniency in using the system".
doi:10.17719/jisr.20164622620 fatcat:e7jlshrlfbfizpixxpp4b3puoy