کنوانسیون بازل در باره کنترول، انتقالات فرا مرزی زباله های خطرناک ود فع آنها = Basel convention on the control of trans boundary movements of hazardous wastes and their disposal [book]

2005 unpublished
doi:10.29171/acku_risalah_td793_kaaf99_2005 fatcat:uywr2fgdwbaetfqxchi7te5uqm