Bronşiyolit tanısıyla izlenen küçük çocuklarda RSV sıklığı, klinik ve laboratuvar özellikleri

Sinan Mahir Kayıran, Erhan Paloğlu, Berkan Gürakan
2010 Türk Pediatri Arşivi  
B Br ro on nfl fli iy yo ol li it t t ta an n› ›s s› ›y yl la a i iz zl le en ne en n k kü üç çü ük k ç ço oc cu uk kl la ar rd da a R RS SV V s s› ›k kl l› ›¤ ¤› ›, , k kl li in ni ik k v ve e l la ab bo or ra at tu uv va ar r ö öz ze el ll li ik kl le er ri i T Th he e f fr re eq qu ue en nc cy y, , c cl li in ni ic ca al l a an nd d l la ab bo or ra at to or ry y f fe ea at tu ur re es s o of f R RS SV V i in n s sm ma al ll l c ch hi il ld dr re en n w wi it th h b br ro on nc ch hi io ol
more » ... it ti is s S Si in na an n M Ma ah hi ir r K Ka ay y› ›r ra an n, , E Er rh ha an n P Pa al lo o¤ ¤l lu u* *, , B Be er rk ka an n G Gü ür ra ak ka an n Ö Öz zg gü ün n A Ar ra afl flt t› ›r rm ma a O Or ri ig gi in na al l A Ar rt ti ic cl le e Ö Öz ze et t Amaç: Bu çal›flman›n amac› 2008-2009 y›llar›nda bronfliyolit tan›s› alan küçük çocuklarda respiratuvar sinsisyal virüs (RSV) s›kl›¤›n›, klinik ve laboratuvar özelliklerini incelemek. Gereç ve Yöntem: Ekim 2008-May›s 2009 tarihleri aras›nda alt solunum yolu enfeksiyonu tan›s› alan ve nazofarengeal sürüntü örne¤inde RSV antijeni bak›lan iki yafl›ndan küçük 79 hastan›n dosyalar› geriye dönük olarak taranarak klinik ve laboratuvar özellikleri de¤erlendirildi. Bulgular: Nazofarengeal salg›da RSV antijeni bak›lan 79 hastan›n 16's›nda (%20) RSV pozitif saptand›. Bu hastalarda yafl, cinsiyet, ortalama gebelik haftas›, anne sütü ile beslenme süresi, vücut ›s›s›, lökosit say›s›, C-reaktif protein (CRP) düzeyi ve yat›r›larak tedavi oran›, RSV negatif hastalardan istatistiksel olarak farkl› bulunmad›. Hastalarda RSV enfeksiyonu en s›k Aral›k ay›nda saptand›. Respiratuvar sinsisyal virüs enfeksiyonu geçiren bebeklerin yo¤un bak›m biriminde yat›r›larak tedavi oran› RSV negatif hasta grubundan istatistiksel olarak anlaml› derecede yüksek bulundu. Ç›kar›mlar: Bronfliyolit tan›s›yla izlenen iki yafl alt› çocuklarda, RSV s›kl›¤› literatür ile uyumlu olarak %20 bulundu. Respiratuvar sinsisyal virüs enfeksiyonu hastaneye yat›fl oranlar›n› etkilememekle birlikte, RSV pozitif hastalarda solunum deste¤i ihtiyac› nedeniyle yo¤un ba-k›m biriminde tedavi oran›n›n RSV negatif hastalardan yüksek oldu¤u gözlendi. Bu nedenle bebeklerde ve riskli hasta grubunda RSV enfeksiyonunun a¤›r seyretmesi erken tan› ve koruyucu tedavinin önemini art›rmaktad›r. (Türk Ped Arfl 2010; 45: 252-6) Anahtar sözcükler: Alt solunum yolu enfeksiyonu, çocuklar, respiratuvar sinsisyal virüs S Su um mm ma ar ry y Aim: The aim of this study was to determine the frequency and of RSV clinical and laboratory features of respiratory syncytial virus (RSV) in small children with bronchiolitis in 2008-2009. Material and Method: A total of 79 children younger than two years of age with bronchiolitis at whom RSV antigen was analyzed in the nasopharengeal secretion between October 2008-May 2009 were evaluated from clinical charts retrospectively. Results: Respiratory syncytial virus antigen in nasopharengeal secretions was positive in 16 (%20) of 79 patients. The age, sex, mean gestational week, duration of breast feeding, fever, mean leukocyte count, C-reactive protein (CRP) level and hospitalization rate were not significantly different between the RSV positive and negative patients. Respiratory syncytial virus infection was frequently detected in December. Intensive care unit admission for advanced respiratory support was found significantly higher in the RSV positive patients. Conclusions: Respiratory syncytial virus incidence in children younger than two years-old with the diagnosis of bronchiolitis was %20, concordant with the literature. Although hospitalization rate of RSV positive and negatif patients is similar, intensive care unit admission for advanced respiratory support was significantly higher in RSV positive patients. Therefore, as RSV infection in infants and high risk patients has a severe clinical course, this situation increases the importance of early diagnosis and prophylaxis. (Turk Arch Ped 2010; 45: 252-6)
doi:10.4274/tpa.45.252 fatcat:65ob4nsfhndfzg363mdts7he5q