ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ НАВИЧОК УЧНІВ

Тетяна ЄРМАК
2020 Humanities science current issues  
Діяльність школи, її розвиток залежать від лідерських навичок керівника та команди, які об'єднані спільним баченням і цінностями реалізації освітньої мети. Учитель виховує в учнів моральні цінності й впливає на їхні пріоритети, стимулює пізнавальну діяльність учнів і формує в них позитивні настанови. Дані якості є ключовими характеристиками лідера. Володіючи лідерськими якостями, сучасний учитель повинен бути лідером у широкому сенсі слова. Для формування лідерських навичок в учнів потрібна
more » ... учнів потрібна підготовка й самого педагога, оскільки в освітньому середовищі школи учні мають бачити приклади лідерства. У статті розкрита сутність готовності вчителя до формування лідерських навичок учнів, виокремлено ключові напрями реалізації цього процесу. Зазначено п'ять поступових рівнів, які забезпечують формування лідерства у групі: статус, схвалення, продуктивність, наставництво, особистість. За результатами дослідження визначено ключові поняття. Лідерство -це тип міжособистісної взаємодії, заснований на поєднанні різних джерел влади залежно від конкретної ситуації та спрямований на спонукання людей до досягнення спільних цілей. Лідер -член групи, що має необхідні організаторські здібності, займає центральне місце у структурі міжособистісних відносин і спонукає своїм прикладом, організацією й управлінням групою до досягнення групових цілей найкращим способом. Формування лідерських навичок учнів полягає у впливі вчителя на їхню думку й поведінку, планування, організацію, контроль діяльності, з метою розв'язання завдань, поставлених перед групою, передаючи їм своє бачення майбутнього та допомагаючи їм адаптуватися до нового. Готовність вчителя до формування лідерських навичок тлумачиться як стан мобілізації психологічних і психофізіологічних систем людини, які забезпечують виконання певної діяльності. Під формуванням лідерських навичок ми розуміємо якісні й кількісні зміни у психіці індивідуума, які забезпечують накопичення лідерського потенціалу особистості, що виражається в ускладненні когнітивних психологічних структур, розвитку здатності до самоврядування, зростанні активності й удосконаленні мотивації до лідерства. Ключові слова: лідерство, лідер, ефективне лідерство, лідерські навички, готовність, інноваційний розвиток, готовність вчителя до формування лідерських навичок учнів.
doi:10.24919/2308-4863.1/28.208592 fatcat:ogm4pc4ysrhajhdlo4hnfej56m