Τα τοπικά προϊόντα και η συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη: μελέτη περίπτωσης Π.Ε. Λάρισας [article]

Ειρήνη Μ. Γιαννάκου, Θεόδωρος Μεταξάς, University Of Thessaly, University Of Thessaly
2020
In the context of the overall economic situation, countries, cities and regions are looking for ways to meet the rules imposed by globalization, to diversify, to become competitive in order to ultimately ensure the sustainability of their societies. This paper looks at whether local products can help develop the areas in which they are produced. A review of the existing literature has shown that in recent years local products have become multipliers of the local community, and in particular
more » ... d in particular through the development of links with local culture and various alternative forms of tourism based on experience. Within this framework, a survey was conducted in the form of questionnaires and interviews with producers in the region of Thessaly, Larissa. An area with a great rural history, a mix of traditions and a great productive force because of the diversity of the soil. The R.U. of Larissa is the first Regional Unit to produce nationally and with a wide variety of internationally accredited products. Overall, this study argues that utilizing specific local resources, such as local products, can be a means of diversifying the region, and developing specific forms of tourism.
doi:10.26253/heal.uth.6874 fatcat:qmdpwjujjbao5ixwqqyps46gh4