The Histopathological Diagnosis of Autoimmune Bullous Diseases

Gül Erkin
2011 Turkderm  
26 Girifl Birçok deri hastal›¤›nda oldu¤u gibi otoimmün büllöz hastal›lar›n ayr›m›nda ve kesin tan›s›nda histopatolojik inceleme gerekli olmaktad›r. Ancak otoimmün büllöz hastal›klar›n tan›s›nda rutin histopatolojik incelemenin yan›nda immünofloresan, tuzla ayr›flt›r›lm›fl deride immünofloresan, EL‹SA ve immunoblotting yöntemlerine de gereksinim duyulmaktad›r. Otoimmün büllöz hastal›¤›n tan›s› için al›nan biyopsilerde H-E inceleme yap›l›rken öncelikle bülün deri içindeki oluflum yeri,
more » ... lum yeri, sonras›nda akantolizisin varl›¤› ve inf-lamasyonu oluflturan hücrelerin nitelikleri ve varsa biyopsilerdeki di¤er tan›sal özel bulgular incelenmektedir. Ancak otoimmün büllöz hastal›¤›n tan›s› sadece H-E inceleme ile koymak güvenilir ve tam bir yaklafl›m ol-mayacakt›r. Her zaman dokuda direkt immünofloresan inceleme rutin histopatolojik inceleme ile birlikte yap›larak de¤erlendirilmeli ve histopatolojik tan› buna göre verilmelidir. Elbette indirekt immünofloresan, tuza ayr›flt›r›lm›fl deride immünofloresan ve EL‹SA testleri ta-n›da her zaman daha do¤ru yaklafl›m› sa¤lamam›za katk›da bulunmaktad›r ve yap›lmas› otoimmün büllöz hastal›k tan›s› için çok önem tafl›maktad›r. Ayr›ca hasta-lar›m›zda uygulad›¤›m›z Tzanck testi kolay, h›zl› ve de-Y Ya az z› ›fl flm ma a A Ad dr re es si i/ /A Ad dd dr re es ss s f fo or r C Co or rr re es sp po on nd de en nc ce e: : Dr. Gül Erkin, Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastal›klar Anabilim Dal›, S›hh›ye, Özet Otoimmün büllöz hastal›klar, dermatoloji kliniklerinde tan› için mutlak biyopsi al›nmas› gereken hastal›klar grubudur. Hastal›klar, histopatolojik olarak de¤erlendirilirken bülün yerleflim yeri, inflamasyonun tipi ve di¤er özel bulgular de¤erlendirilir. Baz› biyopsilerde izlenen bulgular tan›y› kolaylaflt›r›rken, baz› vakalarda ay›rt edici özellikler saptamak mümkün olamayabilir. Otoimmün büllöz hastal›klarda biyopsi tan›s›na ulafl›rken mutlaka immünfloresan bulgular› ve yap›labiliyorsa di¤er tetkik bulgular›n› da de¤erlendirmek gereklidir. Bu derlemede al›nan deri biyopsilerinin histopatolojik incelemelerinde yani hematoksilen ve eozin ile boyanan kesitlerin de¤erlendirilmesinde karfl›laflabilece¤imiz bulgular tart›fl›lacakt›r. (Türkderm 2011; 45 Özel Say› 1: 26-30) Anahtar Kelimeler: Otoimmün büllöz hastal›k, akantolizis, pemfigus, büllöz pemfigoid, subepidermal büllöz hastal›k Summary Autoimmune bullous diseases are a group of disorders in which skin biopsies are essential part of the diagnosis. Histopathologically, examination mostly consist of localization of the bulla in the skin, type of the cells in the inflammation and other special features observed in the slides. While in some biopsies, findings facilitate the clinical diagnosis while in others it may not be possible to observe any differentiating feature. In case of autoimmune bullous diseases, addition of results of immunofluorescence staining, and if possible other test results is mandatory for a proper histopathological diagnosis. Herein this review, histopathological findings of routinely stained hematoxyline and eosin sections of lesional skin biopsies are discussed. (Turkderm 2011; 45 Suppl 1: 26-30)
doi:10.4274/turkderm.45.s5 fatcat:27s2jcxrjrbhbiwgy7l3dwmzwm