آثار قرص پیشگیری از بارداری بر موفقیت باروری لقاح آزمایشگاهی

صدیقه اسماعیل زاده, محبوبه فرامرزی, مهتاب زینال زاده, طا هره نظری
2007 Majallah-i Zanān, Māmā̓ī va Nāzā̓ī-i Īrān  
مقدمه: این مطالعه به منظور تعیین تأثیر قرص های پیشگیری از بارداری در دوره درمانی قبل از لقاح آزمایشگاهی براین نوع باروری طراحی شد. روش کار: این مطا لعه کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده، در مرکز ناباروری فاطمهالزهـراء دانـشگاه علوم پزشکی بابل از سال1383 -84 انجام شد. 102 زن با علت ناباروری لولـهای، چـسبندگی لگنـی، دوره طبیعی تخمکگذاری، سن کمتر از40 سال و فاقد اخـتلالات عامـل مردانـه، وارد مطالعـه شـدند. 51 زن در دوره قبل از درمان لقاح آزمایشگاهی، قرص پیشگیری از بارداری مصرف کردنـد و همـین
more » ... ردنـد و همـین تعـداد زن هـیچ درمان دارویی قبل از دوره درمـانی دریافـت نکردنـد. دسـتورالعمل حـساسیتزدایـی هیپـوفیز بـا آنـالوگ GnRH در هر دو گروه به طور مشابه استفاده شد که برحسب شرایط فردی ، سـن، میـزان FSH مرحلـه اولیه فولیکولر، تعداد آمپولهای گنادوتروپین تنظـیم شـد. هـر دو گـروه از نظـر میـانگین سـن، طـول مـدت ناباروری، LH ,FSH مرحله فولیکولر اولیه و علت ناباروری یکسان بودنـد. همچنـین دوبـار سـونوگرافی مهبلی، یک بار قبل از دوره درمانی در زمان قاعدگی و بـار دوم در شـروع دوره و روز سـوم، بـه منظـور 2 تشخیص عارضه کیستتخمدانی انجام شد. در تجزیه و تحلیـل آمـاری از آزمونهـای تـی، X و تجزیـه و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتـایج: میـانگین تعـداد فولیکولهـا در مـصرف کننـدگان قـرص ضـد بـارداری نـسبت بـه گـروه کنتـرل اخـتلاف (6/6 ± 5/5 مقابـل در 5/7 ± 4/1) شـده اسـتخراج تخمکهای و (8/8 ± 4/6مقابل در 6/4 ± 3/7) معنی داری نداشت. در گروه مصرف کننده قرص های پیشگیری از بارداری، تعداد آمپولهای hMG در هر مقابـل در 15/8 ± 11/8)در گنادوترویینی تحریک مدت طول و (34/8± 14/6 مقابل در 39/9 ± 19/5 )دوره 13/5 ± 7/1) به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود (p
doi:10.22038/ijogi.2007.5946 doaj:76589b9c29814f0bbccfb933460654f0 fatcat:k55yjcdg7jbadegt5a76k3wrwu