The composition in the education process of an architect at the Faculty of Architecture, Wrocław University of Science and Technology

Maciej Balasiński, Leszek Maluga
2018
Kompozycja w procesie kształcenia architekta na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej The composition in the education process of an architect at the Faculty of Architecture of Wrocław University of Science and Technology Wstęp Zadaniem każdego wydziału architektury jest wy kształcenie architekta -przyszłego twórcy odpowiedzial ne go za ład przestrzenny. Proces edukacji składa się z jed nostkowych elementów dydaktycznych dotyczących różnych aspektów tworzenia dzieła
more » ... architektonicznego. Jednym z takich aspektów jest kompozycja. W twórczości terminem "kompozycja" 1 określa się zarówno efekt pracy (dzieło), jak i zbiór zależności rządzących tym dziełem. Z punktu widzenia przygotowania przyszłych projektan tów ważniejszym zagadnieniem jest to drugie rozumienie terminu, ponieważ wiąże się z procesem powstawania dzieła, a więc i nauką zawodu. W poniższym opracowaniu przedstawiono fragment programu dydaktycznego realizowanego w Zakładzie Ry sunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury Po li techniki Wrocławskiej (WA PWr), dotyczący zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu kompozycji. Twórcy tych programów zakładają, że wyodrębnienie tematyki kompo zycyjnoplastycznej pozwala lepiej skupić na niej uwagę * Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej/Faculty of Ar chitecture, Wrocław University of Science and Technology. 1 Jedną z definicji terminu "kompozycja" opracowano w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WA PWr: Kompozycja jest zbiorem ele men tówtworzącychcałość,powiązanychmiędzysobąokreślonymirela cja mi o charakterze artystycznym i estetycznym. Jest uwarunkowana świa do mością podejmowania przez twórcę decyzji. Jest również ogól nymokreśleniemobiektu,dzieła,efektuprocesutwórczego [1, s. 30]. Streszczenie Artykuł prezentuje programy nauczania przedmiotów "plastyczne wspomaganie projektowania" i "kompozycja barwna -przestrzeń w architekturze", które zostały stworzone dla studentów trzeciego roku pierwszego stopnia kierunku architektura na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Jest również próbą odpowiedzi na pytanie, jak wspomniane programy nauczania mogą wpływać na jakość wykształcenia przyszłych architektów w kontekście roli, jaką kompozycja architektoniczna odgrywa w warsztacie projektowym. Abstract The article is a presentation of the curriculum of the subjects "the artistic support of design" and "color composition -space in architecture" that have been created for students of the third year, the first degree of architecture, the Faculty of Architecture of Wrocław University of Science and Technology. It is also an attempt to answer the question of how these teaching programs can affect the quality of the architect's education in context of the role of architectural composition in the design workshop.
doi:10.5277/arc180206 fatcat:rxvtjyedozgtdagmbvylhoo6tu