First Molecular Evidence of Anaplasma phagocytophilum in Rodent Populations of Nanchang, China

Weiqing Zheng, Yangqing Liu, Huiying Tao, Zifen Li, Xuenan Xuan, Xiaoqing Liu, Paul Franck Adjou Moumouni, Yayun Wu, Wenqing Liu, Haiying Chen
2018 Japanese journal of infectious diseases (Print)  
doi:10.7883/yoken.jjid.2017.301 pmid:29491242 fatcat:arkz6f56cvd3jpqb6adskt2toq