DÜZENSİZ GÖÇ HAREKETLERİNİN TÜRKİYE COĞRAFYASI ÜZERİNDEKİ DAĞILIMININ İNCELENMESİ

Özlem DURGUN
2018 Social Sciences Studies Journal  
İstanbul/Türkiye ÖZ Göç, insanoğlunun var oluşundan bu yana karşılaştığı önemli sorunlardan biridir. Dünyada her yıl milyonlarca insan yaşadığı toprakları terk ederek başka bir ülkeye sığınmak zorunda kalmaktadır. İnsanlar sosyal, kültürel, politik, doğal olaylar ve ekonomik nedenlerle göç etmektedirler. Ancak düzensiz göç tüm toplumun temel sosyal sorundur. Türkiye'ye yönelik göçlerin çoğu sınır komşusu olan ülkelerden veya Asya ve Afrika'nın uzak ülkelerinden gelmektedir. Bu göçmenler de
more » ... ye'de farklı bölgelerde yerleşmişlerdir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki düzensiz göçün coğrafi dağılımını incelemektir. Araştırma tekniği açısından ise literatür tarama tekniği kullanılmıştır. ABSTRACT Migration has been one of the issues human being has faced since its existence. Every year, Millions of people are forced to be deported form their homelands and take refuge to an other country in the World. The people are immigrate due to social, cultural, political, natural events and economic reasons. However irregular migration is the basic social problem of the whole society. Most of the migrations to Turkey are from border-neighbour countries or from far countries of Asia and Africa. These immigrants are settled in different regions of Turkey. The purpose of the study was to examine the geographical distribution of irregular migration in Turkey. In terms of research technique, literature search technique was used.
doi:10.26449/sssj.627 fatcat:ovlqn6xxofdv5o6sehena25qa4