TWAIL'i Anlamak: Uluslararası Hukuka Eleştirel Bir Yaklaşım

Şahin Kırdım
2021 Public and Private International Law Bulletin  
Öz Uluslararası hukukun ana akım yaklaşımları, disiplinin kolonyal ve post-kolonyal kökenlerini açığa vurmak ve "egemen eşitsizlik" üzerine kurulan modern uluslararası hukuk rejimini yapı-söküme tabi tutmak için gereken bakış açısını yeterli düzeyde sağlayamamaktadır, ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısına bakmak bile bu yapı-söküme olan ihtiyacı gözler önüne sermektedir. Uluslararası hukukun eleştirel yaklaşımlarından biri olan TWAIL, bu ihtiyacı karşılama iddiasındadır. TWAIL
more » ... slararası hukuku gerekli ve önemli görse de onu Batı'ya tabi kılınan Üçüncü Dünya'nın devam eden sömürülmesini kolaylaştıran bir araç şeklinde algılamaktadır. TWAIL akademisyenleri, uluslararası hukukun sömürgeci temellerinin yeniden incelenmesi yoluyla uluslararası hukukun tahakküm altına alıcı yönleri olarak değerlendirdikleri özelliklerini değiştirmeye çalışırlar. TWAIL'e göre uluslararası hukuk, Avrupa tarihi ve tecrübesinin bir sonucu olarak Avrupa'da şekillenmiş bazı ilke ve doktrinlerden başka bir şey değildir, ki aynı uluslararası hukukun evrensellik iddiasında bulunması da büyük bir paradokstur. Bu nedenle uluslararası hukuk, Üçüncü Dünya'nın beklentilerini karşılayamadığı müddetçe gayri meşru olarak nitelendirilecektir. TWAIL literatürünün fazlasıyla heterojen yapısına rağmen, TWAIL'in üzerinde durduğu ana temaları bulmak da mümkündür. Bu itibarla, çalışmanın üç amacı bulunmaktadır. Birinci olarak, TWAIL'in ne olduğu ve onu ana akım yaklaşımlardan ayırt eden özelliklerini açıklamak ve ikinci olarak, söz konusu heterojen literatür arasından TWAIL'in ana temalarını ve merkezi argümanlarını çekip çıkarmak. Bu anlamda çalışma, TWAIL'in sekiz farklı şematik temasına odaklanarak, bunları yaklaşımın öncü düşünürlerinin görüşleri çerçevesinde aktarmaktadır. Üçüncü olarak ise, Üçüncü Dünya'nın da menfaatine olabilecek bir uluslararası hukukun inşası için çalışan TWAIL'in nasıl algılanması gerektiği konusunda tavsiyede bulunulmaktadır. Abstract Mainstream approaches to international law do not provide the necessary point of view to expose the colonial and postcolonial origins of the discipline and to deconstruct the modern international legal regime based on "sovereign inequality." Even looking at the structure of the United Nations Security Council reveals the need for this deconstruction. According to TWAIL, international law is nothing more than a collection of principles and doctrines that have been shaped in Europe as a result of European history and experience, and it is a great paradox that the same international law claims to be universal. This is why international law will be considered "illegitimate" as long as it does not meet the expectations of the Third World. Despite the highly heterogeneous nature of the TWAIL literature, it is also possible to identify the main themes emphasized by TWAIL. As such, this study has three objectives. First, to explain what TWAIL is and the features that
doi:10.26650/ppil.2021.41.1.0042 fatcat:reh2k6dwbjaqlfscvsxgavrymi