بررسی رابطه سبک‌های دل‌بستگی و هوش هیجانی با انواع عشق در زوج‌ها

اعظم داورنیا, رحیم حمیدی پور, علی‌اصغر اصغرنژاد فرید
2017 Journal of Fundamentals of Mental Health  
مقدمه: یکی از مهم‌ترین عنصرها در استحکام روابط زناشویی به یاد داشتن همیشگی عشق است. هدف اصلی پژوهش، تعیین رابطه بین هوش هیجانی و سبک‌های دل‌بستگی با ابعاد عشق استرنبرگ بود. روش­کار: جامعه آماری این پژوهش توصیفی، زوجین مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره بینش نوین به ‌منظور شرکت در کارگاه­های آموزشی بود که به ‌صورت نمونه در دسترس ۵۰ زوج انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه­های هوش هیجانی شوت، سبک‌های دل‌بستگی هازن و شیور و مثلث عشقی استرنبرگ، داده­ها جمع‌آوری شد. یافته­ها: بین عامل خوش‌بینی/تنظیم هیجان
more » ... ا صمیمیت، هیجان و تعهد، همبستگی مثبت وجود دارد. بین سبک‌های دل‌بستگی و ابعاد عشق، رابطه‌ای وجود نداشت و بین سن با میزان تعهد و بین مدت ازدواج با هیجان و تعهد، رابطه منفی دیده شد. نتیجه­گیری: به ‌طور کل نتایج پژوهش نشان داد که هوش هیجانی با ابعاد عشق، رابطه معنی­دار دارد و سبک‌های دل‌بستگی نمی‌توانند ابعاد عشق را پیش‌بینی کنند.
doi:10.22038/jfmh.2017.8591 doaj:d0fb0de0d912429381670aa888ddba64 fatcat:rzmmiph5ubdp7gg7afghruutey