"Więcej krawędzi. Mniej słów". Pamięć i trauma w poezji Wioletty Grzegorzewskiej

Borbála Faragó, Katarzyna Gucio
2016 Teksty drugie  
1 4 2 teksty d r u g i e 2016 I 3 l i t e r a t u r a m i g r a c y j n a "Więcej krawędzi. Mniej słów". Pamięć i trauma w poezji Wioletty Grzegorzewskiej Borbála Faragó t e k s t y d r u g ie 2 0 16 , n r 3 , s . 1 4 2 -1 5 3
doi:10.18318/td.2016.3.8 fatcat:fdtbjxj6lrbjrh6ivmbamqa6kq