SOA-Based Aeronautical Service Integration [chapter]

Yifang Liu, Yongqiang Cheng, Yim Fun, Prashant Pillai, Vincenzo Esposito
2011 Future Aeronautical Communications  
doi:10.5772/29307 fatcat:5njzziktefgirllzdj35h4nxpi